Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42001
Skelbimo data: 2019-07-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), kaip Lietuvos Respublikos centrinės institucijos, funkcijas, numatytas 1980 m. Hagos konvencijoje dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – 1980 m. Hagos konvencija) ir 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1347/2000
(toliau – Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – teisės– veiklos srityje ir specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teisių apsaugą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis, 1980 m. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, 2003 m. Europos Bendrijos Tarybos Reglamentu Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis prašymo pagal 1980 m. Hagos konvenciją pateikimo ir nagrinėjimo klausimais;
5.2. sprendžia klausimus dėl prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl vaikų, išvežtų ar laikomų užsienio valstybėse, grąžinimo į Lietuvos Respubliką, taip pat dėl teisės matytis su vaiku, gyvenančiu užsienio valstybėje užtikrinimo, priėmimo bei persiuntimo užsienio valstybių centrinėms institucijoms;
5.3. bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis institucijomis nagrinėjant prašymus pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl vaikų, atvežtų ar laikomų Lietuvos Respublikoje, grąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybes, bei dėl užsienio valstybėje gyvenančio vaiko įstatyminio atstovo teisės bendrauti su vaiku užtikrinimo;
5.4. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis vaikų neteisėto išvežimo, prašymų pagal
1980 m. Hagos konvenciją pateikimo tvarkos ir nagrinėjimo klausimais;
5.5. teikia Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms ir nevyriausybinėmis organizacijomis informaciją apie Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą, susijusį su vaikų teisėtu išvykimu nuolatiniam gyvenimui į užsienio valstybes, 1980 m. Hagos konvencijos ir kitų tarptautinių teisės aktų nuostatas, atlieka kitas Tarnybai, kaip Lietuvos Respublikos centrinei institucijai priskirtas funkcijas, numatytas 1980 m. Hagos konvencijoje ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 2201/2003;
5.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Tarnybos teritoriniais padaliniais renkant informaciją apie prašymą dėl į užsienio valstybę išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pateikusio asmens galimybes pasirūpinti vaiku, jį grąžinus į Lietuvą;
5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Tarnybos teritoriniais padaliniais, renkant informaciją apie galimai neteisėtai į Lietuvos Respubliką atvežto vaiko buvimo vietą, jo teisių ir geriausių interesų, galimybės bendrauti su vaiko grąžinimo reikalaujančiu įstatyminiu atstovu užtikrinimą, bei vaiką išvežusio asmens ketinimus geranoriškai grąžinti vaiką į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę;
5.8. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos teritorinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, vaikų neteisėto išvežimo, prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją pateikimo ir nagrinėjimo klausimais, teikia informaciją apie tai reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, rengia ir teikia Tarnybos teritoriniams padaliniams metodinę pagalbą;
5.9. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją, susijusią su prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją nagrinėjimu;
5.10. pagal kompetenciją rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybos interesams Lietuvos Respublikos teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose nagrinėjant prašymus pagal 1980 m. Hagos konvenciją;
5.11. rengia pasiūlymus keisti ar pripažinti netekusiais galios Tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius teisės aktus, susijusius su tarptautine vaiko teisių apsauga;
5.12. rengia pastabas, išvadas ir siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su vaiko neteisėto išvežimo (laikymo) klausimais, projektų ir, prireikus, dalyvauja darbo grupėse;
5.13. konsultuoja Tarnybos darbuotojus vaiko neteisėto išvežimo (laikymo) klausimais;
5.14. pagal kompetenciją rengia teismų praktikos apibendrinimus bei apžvalgas vaiko neteisėto išvežimo (laikymo) klausimais;
5.15. organizuoja sprendimo dėl nelydimo mažamečio užsieniečio ar nelydimo nepilnamečio užsieniečio, turinčio savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, apgyvendinimo atitinkamoje socialinėje įstaigoje, kol teismas paskirs alternatyvią sulaikymui priemonę – patikėti atitinkamai socialinei įstaigai prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį, priėmimo procedūrą;
5.16. tvarko Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, apskaitą;
5.17. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymų į juos projektus;
5.18. pagal kompetenciją įvertina kitų Tarnybos darbuotojų parengtų dokumentų projektus, kuriuose keliami vaiko neteisėto išvežimo (laikymo) bei tai reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų taikymo klausimai;
5.19. teisės aktų nustatyta tvarka parengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus ir atiduoda juos archyviniam saugojimui;
5.20. prireikus dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius renginius (susitikimus) tarptautiniais vaiko neteisėto išvežimo (laikymo) klausimais, renginių metu skaito pranešimus, teikia konsultacijas dalyvaujantiems asmenims;
5.21 pavaduoja kitus Skyriaus valstybės tarnautojus, dirbančius Skyriuje tarptautinės vaiko teisių apsaugos klausimais, jiems nesant;
5.22. bendradarbiauja su kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstaigų darbuotojais;
5.23. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 7117
El. paštas: Aušrinė Valiūnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ausrine.valiuniene@vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.