Teisininkas

Skelbimo nr.: 59069
Skelbimo data: 2019-06-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisininkas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. 4-277


TEISĖS SKYRIAUS
TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Darbo vieta – Vilniaus g. 47, Mickūnai, Vilniaus r.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
4.2. gebėti apibendrinti praktinę patirtį, turėti gerus analitinius sugebėjimus;
4.3. gerai išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos veiklą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarką, mokėti taikyti šias žinias praktiniame darbe;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;
4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų, teisėkūros, teismų praktikos stebėseną, atlieka įstatymų, jų projektų bei kitų teisės aktų vertinimą, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl naujų teisės aktų ar jų pakeitimų projektų rengimo;
5.2. rengia ar dalyvauja rengiant tarnybos vado įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus;
5.3. siekdamas užtikrinti, kad tarnybos vadovybei teikiami tvirtinti (vizuoti) teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, tikrina juos, patvirtina viza arba pateikia motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.4. vertina bei derina tarnybai pateiktų kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektus;
5.5. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių bei įvairių komisijų veikloje;
5.6. pagal kompetenciją atstovauja tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės valdžios, valdymo institucijose, Lietuvos Respublikos teismuose;
5.7. atlieka tarnybinius patikrinimus, nelaimingų atsitikimų tarnyboje tyrimus;
5.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie tarnybos personalo įvykdytus tarnybinius nusižengimus, nelaimingų atsitikimų tarnyboje tyrimus, rengia ataskaitas, pažymas, metodines rekomendacijas
5.9. nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir institucijų paklausimus;
5.10. siekdamas formuoti ir organizuoti tarnybos Vilniaus pasienio rinktinėje (toliau – rinktinė) vienodos administracinės praktikos įgyvendinimą, analizuoja rinktinės struktūriniuose padaliniuose vykdomas administracinės teisenos procedūras ir teikia pasiūlymus rinktinės vadovybei bei skyriaus vedėjui dėl teisenos tobulinimo;
5.11. teikia teisines konsultacijas tarnybos personalui;
5.12. tvarko, formuoja ir nustatyta tvarka saugo skyriuje esančias nomenklatūrines bylas;
5.13. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 2
Telefonas: 8 5 271 7314
El. paštas: fausta.valaityte-ragauskiene@vsat.vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.