Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42602
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė teismų administracija
Pareigos: Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 6P-21-(1.1)
(Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 6P-29-(1.1) redakcija)

TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TEISINIO REGULIAVIMO IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir administravimo departamento Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (8,2 koef.).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės ir administravimo departamento Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir organizacinį savarankiškumą, teismų sistemos organizacinės veiklos efektyvumą, atlikti teismų veiklos analizę, užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų rengimą bei dokumentų rengimo principų laikymąsi bei siekti, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė ir specialiojoje veiklos srityje – teismų savivaldos institucijų veiklos užtikrinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo principus;
4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.8. mokėti užsienio kalbą – anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų (pažengusio vartotojo lygmuo – B1).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka bylų procesą reglamentuojančių teisės aktų analizę ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
5.2. atlieka materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, lemiančių teismo sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, priežastis ir tendencijas, analizę ir apibendrinimą;
5.3. pagal kompetenciją rengia teismų savivaldos institucijų teisės aktų, sprendimų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus;
5.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tarp jų ir teismų savivaldos bei teismų veiklos klausimais, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas;
5.5. analizuoja valstybės institucijų, įstaigų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir teikia siūlymus bei pastabas;
5.6. informuoja teismus ir Administracijos darbuotojus apie svarbiausius įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Administracijos bei teismų veiklos organizavimu;
5.7. pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia išvadas dėl kitų Skyrių parengtų šių teisės aktų projektų, išskyrus tapataus pobūdžio teisės aktų projektus, pvz., atostogų, komandiruočių įsakymus ir pan.;
5.8. pagal kompetenciją teikia teisines išvadas asmens duomenų tvarkymo teismuose klausimais, dalyvauja rengiant su teismų veikla susijusių įstatymų, kitų teisės aktų projektus;
5.9. pagal kompetenciją teikia turimą statistinę informaciją apie teismų bylas, kitą su bylomis susijusią informaciją nacionalinėms, tarptautinėms institucijoms, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims, kai ši informacija reikalinga teisinio reguliavimo įvertinimui ir pan.;
5.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir pastabas sprendžiant klausimus dėl teismų veikloje aktualių informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir (ar) integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis;
Pakeista Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 6P-109-(1.1)
5.11. pagal kompetenciją rengia ir teikia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų tarybos posėdžiams;
5.12. pagal kompetenciją renka informaciją, kaip vykdomi teismų savivaldos institucijų sprendimai, ją pateikia Teisėjų tarybai, o jos nurodymu – Visuotiniam teisėjų susirinkimui;
5.13. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą teisminiuose procesuose, kuriuose dalyvauja Administracija, teismų savivaldos institucijos;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja Teisėjų tarybos ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;
5.15. nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.16. teikia informaciją užsienio valstybių įstaigoms ir institucijoms, tarptautinėms institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą, teismų savivaldos institucijų veiklą;
5.17. tvirtina Administracijos dokumentų kopijas;
5.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;
5.19. įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.20. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________
SUSIPAŽINAU
Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 271 73 82
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.