Teismo pirmininko tarnybos Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43720
Skelbimo data: 2020-02-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teismo pirmininko tarnybos Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
KAUNO APYLINKĖS TEISMO KAUNO RŪMŲ
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Kauno apylinkės teismo teisėjo padėjėjas (toliau – teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS
PASKIRTIS


2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai (Laisvės al. 103, Kaunas; Kęstučio g. 29, Kaunas).


III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Teisėjo padėjėjo specialioji veiklos sritis – teisės ir dokumentų valdymas.


IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių ir kitų dokumentų rengimo metodiką, standartus;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
4.5. turėti bendrų darbo su kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti MS Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis šiuolaikine biuro technika.


V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
5.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
5.4. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal priskirtą vaidmenį ir pavedimo apimtį;
5.5. rengti dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;
5.6. teismo pirmininko, jo pavaduotojų, teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų/atsakymų projektus;
5.7. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
5.8. teismo pirmininko pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
5.9. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismų procesinių sprendimų skelbimu Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka;
5.10. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismo pranešimų skelbimu specialiame interneto tinklalapyje, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
5.11. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas pagal teismo pirmininko patvirtintą Darbo su dokumentais, bylomis ir skundais tvarką;
5.12. teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojų ar kitų jų įgaliotų teismo tarnautojų pavedimu pavaduoti laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius teisėjų padėjėjus;
5.13. suteikti informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
5.14. teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojų ar kitų jų įgaliotų teismo tarnautojų pavedimu apmokyti dirbti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, teikti jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;
5.15. vykdyti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojų bei teisėjo, su kuriuo priskirtas dirbti, su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Informacija apie įstaigą: Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai, Laisvės al. 103 arba Kęstučio 29, Kaunas
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.