Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas (teisininkas) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,00)

Skelbimo nr.: 59123
Skelbimo data: 2019-06-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Pareigos: Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas (teisininkas) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,00)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. T-210

TEISMO PIRMININKO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas (teisininkas) (toliau – vyriausiasis specialistas (teisininkas)) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priklausantis specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėti teismo posėdyje.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;
4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojo pareigybei priskiriamos šios funkcijos:
5.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
5.2. analizuoti rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas;
5.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
5.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su informacine sistema „Liteko“, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
5.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
5.6. prireikus rengti kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
5.7. teismo pirmininko pavedimu teikti naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauti juos apmokant;
5.8. gavus skundą (prašymą) ar apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį „Liteko“ sistemoje priskirti konkrečiai bylai;
5.9. teismo pirmininko pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
5.10. vykdyti kitus teismo pirmininko ir teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
6.1. tinkamą ir laiku jam pavestų funkcijų vykdymą;
6.2. jo žinioje esančių techninių priemonių saugą;
6.3. žinomai neteisingos informacijos, taip pat informacijos, kurios jis pagal savo kompetenciją neturi teisės teikti, pateikimą;
6.4. elgesį, neatitinkantį etikos principų, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius
Telefonas: (8 5) 264 8962
El. paštas: agne.bartkute@teismas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.