Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas (koeficientas - 6,4)

Skelbimo nr.: 8610
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas (koeficientas - 6,4)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. birželio 11 d.

įsakymu Nr. A-334

TERITORIJŲ PLANAVIMO, ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIAUS TERITORIJŲ PLANAVIMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Skyrius) teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus teritorijų planavimo vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga tinkamai tvarkyti Savivaldybės teritorijoje vykdomų planavimo darbų dokumentaciją, sekti teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, ir jais vadovautis savo darbe.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose – statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, teritorijų planavimo dokumentų procedūrų vykdymo ir gyvenamųjų vietovių informacinės sistemos tvarkymo – veiklos srityse.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1 turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties teritorijų planavimo srityje;

4.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, teritorijų planavimą, teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymą, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir statinių pavadinimų suteikimą ar keitimą, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu;

4.4. mokėti naudotis AutoCAD, ArcView, GeoMap, Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

4.5. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas.

5.2. Siekdamas kaupti ir saugoti teritorijų planavimo dokumentus, tvarko jų registrą ir duomenų banką.

5.3. Siekdamas laiku išpildyti Savivaldybės administracijos vykdomas planavimo darbų programas, seka jų vykdymo eigą ir informuoja apie tai Skyriaus vedėją, Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją.

5.4. Siekdamas sutvarkyti gyvenamųjų vietovių informacinę sistemą, ruošia dokumentus registrui suteikiant ar keičiant gatvių pavadinimus, numerius sklypams, pastatams, patalpoms ir butams, veda ir tvarko jų apskaitą.

5.5. Ruošia ir teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje apie Savivaldybės teritorijoje suteikiamus, keičiamus ar naikinamus adresus gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimus, keičiamas vietovių teritorijų ribas.

5.6. Ruošia ir teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje informuoti visuomenę apie Savivaldybėje rengiamus teritorijų planavimo dokumentus.

5.7. Pildo Skyriaus tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

5.8. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos programą ir veiklos ataskaitą, pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis, reikalingus Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, sudaryti.

5.9. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas, išskyrus rajono vyriausiojo architekto kompetencijai priskirtas funkcijas.

5.10. Rengia teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis pagal iniciatorių prašymus.

5.11. Rengia teritorijų planavimo sąlygas pagal sąlygų išdavimo tvarkos aprašą.

5.12. Teisės aktų nustatyta tvarka dirba su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).

5.13. Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).

5.14. Priima prašymus ir tikrina, ar pateikti visi teisės aktuose numatyti dokumentai statybą leidžiančiam dokumentui gauti; statytojo prašymą ir visus privalomus dokumentus paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“; nustato institucijas ir subjektus, kurie privalo pateiktą projektą patikrinti pagal kompetenciją ir juos informuoja; seka projektų tikrinimo tikrinančiose institucijose procesą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (esant būtinybei organizuoja procesą kitaip); fiksuoja tikrinančių subjektų sprendimus pritarti / nepritarti projektui; išduoda statybą leidžiančius dokumentus naudodamasis informacine sistema „Infostatyba“, taip pat juos perregistruoja, naikina ir pratęsia teisės aktų nustatyta tvarka.

5.15. Pagal teisės aktų reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos įstaigos dokumentų valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda į Savivaldybės administracijos archyvą.

5.16. Nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus teritorijų planavimo dokumentų tvarkymo, gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimų, numerių sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimo klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.

5.17. Dalyvauja Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuoti uždaviniai.

5.18. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

5.19. Vykdydamas vyriausiojo specialisto pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________________

Susipažinau

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus

teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas

____________________

(parašas)

_______________________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, diana.cerniavska@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6813.
Telefonas: 8 425 59 730
El. paštas: vida.juozapaviciene@akmene.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-21
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.