TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLANAVIMO SKYRIUS Projekto inžinierius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66916
Skelbimo data: 2020-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Pareigos: TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLANAVIMO SKYRIUS Projekto inžinierius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLANAVIMO IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTO
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLANAVIMO SKYRIAUS
PROJEKTO INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus (toliau – skyrius) projekto inžinierius (profesijos kodas – 214202) yra specialistų grupės darbuotojas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant kelių planavimo sąlygų ir reikalavimų projektus teritorijų planavimo dokumentams ir žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, ir/ar rengiant įstatymų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentus (bendrieji, specialieji, detalieji planai) ir/ar žemėtvarkos planavimo dokumentus (žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektai);
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, Lietuvos standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių ir jų statinių teritorijų planavimo dokumentų rengimą, projektavimą, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, statybą, gebėti juos taikyti praktiškai;
2.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir rekomendacijas, mokėti įvertinti riziką, analizuoti problemas, nustatyti veiklos prioritetus;
2.5. mokėti naudotis geografinėmis informacijos ir duomenų bazėmis, sugebėti analizuoti ir vertinti geografinėse informacinėse sistemose sukauptą erdvinę ir aprašomąja informaciją, skaitmeninius ir koordinuotus erdvėje duomenis;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;
2.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.8. išmanyti Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
2.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. išduoda planavimo sąlygas teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonoje, taip pat tikrina pagal jas parengtus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus, kitus pateiktus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;
3.2. nagrinėja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje pateiktus prašymus nustatyti planavimo sąlygas kompleksinio teritorijų planavimo (bendriesiems ir detaliesiems planams) ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti bei nuotoliniu ryšiu (minėtoje sistemoje) nustato konkrečius, su projekto tikslais ir projekto teritorija tiesiogiai susietus reikalavimus šiems teritorijų planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija apima valstybinės reikšmės kelius ar patenka į šių kelių apsaugos zonų ribas. Pagal kompetenciją nagrinėja parengtų teritorijų planavimo dokumentų (savivaldybių ar jų dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų) sprendinius ir įstatymų bei kitų norminių dokumentų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl derinimo;
3.3. nagrinėja Lietuvos Respublikos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje pateiktus prašymus nustatyti reikalavimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektams) ir nuotoliniu ryšiu (minėtoje sistemoje) nustato konkrečius, su projekto tikslais ir projekto teritorija tiesiogiai susietus reikalavimus šiems projektams rengti, jei planuojama teritorija apima valstybinės reikšmės kelius ar patenka į šių kelių apsaugos zonų ribas. Pagal kompetenciją nagrinėja parengtų projektų sprendinius ir įstatymų bei taisyklių nustatyta tvarka teikia išvadas dėl derinimo;
3.4. pagal kompetenciją nuotoliniu būdu atstovauja valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – Kelių direkcija) savivaldybių teritorijų planavimo komisijose;
3.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus, skundus ir pareiškimus susijusius su teritorijų ir žemėtvarkos planavimu, rengia į juos atsakymus ar jų projektus;
3.7. organizuoja ir koordinuoja dokumentų, susijusių su vykdoma veikla, rinkimą, tvarkymą ir saugojimą;
3.8. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Kelių direkcijos administracijos padaliniams, dalyvauja Kelių direkcijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
3.9. nuolat kelia savo kvalifikaciją, tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes;
3.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.
______________


Susipažinau

__________________________
(Parašas)

__________________________
(Vardas, pavardė)

20___ m. _________________ _____ d.
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

1315-1973 Eur
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.