TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS Projekto vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67641
Skelbimo data: 2020-11-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Pareigos: TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS Projekto vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
PROJEKTO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros priežiūros skyriaus projekto vadovas (profesijos kodas – 242210) yra specialistų grupės darbuotojas.
2. Pareigybės lygis pagal (Hay group metodologiją) - 14

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kelių priežiūros ar kelių projektų įgyvendinimo srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kelių projektavimą, tiesimą, taisymą, priežiūrą ir viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbo santykius ir vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir mokėti juos taikyti darbe;
3.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir gebėti naudotis interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atlieka kelių ir jų statinių periodinės priežiūros ir taisymo (paprastojo remonto) darbų poreikio formavimą;
4.2. atlieka lėšų poreikio nustatymą kelių ir jų statinių periodinės priežiūros ir taisymo (paprastojo remonto) darbams;
4.3. derina kelių ir jų statinių periodinės priežiūros ir taisymo (paprastojo remonto) darbų projektinę dokumentaciją;
4.4. rengia technines specifikacijas ir su jomis susijusius dokumentus, inicijuoja kelių ir jų statinių periodinės priežiūros ir taisymo (paprastojo remonto) darbų pirkimus;
4.5. atlieka skyriui priskirtų sutarčių vykdymo procesus ir veiksmus;
4.6. analizuoja informaciją apie kelių ir jų statinių būklę ir vertina atliktų kelių ir jų statinių taisymo (paprastojo remonto) darbams numatytų technologijų pritaikymo racionalumą;
4.7. rengia pažymas, ataskaitas, techninius ir ekonominius pagrindimus kelių ir jų statinių priežiūros ir taisymo klausimais;
4.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus ir Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus pavedimus ir užduotis.
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniaus mieste. Darbo užmokesčio rėžiai 1618-2427 Eur (neatskaičius mokesčių)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.