TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS STEBĖSENOS IR INOVACIJŲ SKYRIAUS Grupės vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67626
Skelbimo data: 2020-11-18
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Pareigos: TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS STEBĖSENOS IR INOVACIJŲ SKYRIAUS Grupės vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLANAVIMO IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTO
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS STEBĖSENOS IR INOVACIJŲ SKYRIAUS GRUPĖS VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus grupės vadovas (profesijos kodas – 214211) yra specialistų grupės darbuotojas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kelių eismo srautų tyrimų, ar eismo srautų modeliavimo srityje;
2.3. mokėti planuoti ir organizuoti kelių eismo srautų tyrimų, eismo srautų modelio parengimo, eismo organizavimo kintamos informacijos ženklais darbus, kontroliuoti jų eigą;
2.4. gebėti tinkamai įvertinti esamą situaciją, identifikuoti kylančias problemas, formuluoti siekiamus tikslus ir uždavinius jiems įgyvendinti, numatyti problemų sprendimo priemones ir siekiamų rezultatų įgyvendinimo kriterijus;
2.5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, Lietuvos standartus, statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius kelių projektavimą, tiesimą, taisymą (remontą) ir priežiūrą, juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas keliuose, kitus su Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus veikla susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
2.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
2.7. išmanyti Dokumentų rengimo ir Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
2.8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. vykdo Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriui (toliau – skyrius) pavestų uždavinių ir funkcijų, susijusių su kelių eismo srautų tyrimų atlikimu, eismo srautų modeliavimu ir eismo organizavimu kintamos informacijos ženklais, įgyvendinimą;
3.2. kaupia, analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį kelių eismo srautų tyrimų, eismo srautų modeliavimo ir eismo organizavimo kintamos informacijos ženklais srityje;
3.3. planuoja ir organizuoja kelių eismo srautų tyrimų, eismo srautų modeliavimo darbus, kontroliuoja darbų vykdymo eigą, vykdo šiuos darbus;
3.4. atlieka kelių eismo srautų tyrimų duomenų analizę, susistemintus duomenis naudoja atliekant eismo srautų modeliavimą, formuoja projektinius pasiūlymus dėl eismo organizavimo tobulinimo, atlieka išanalizuotų sprendinių palyginimą laiko gaišties aspektu, esant poreikiui, nustato kriterijus išanalizuotų kelio ruožų ar sankryžų pertvarkymo įgyvendinimo eiliškumui nustatyti;
3.5. atlieka esamų sankryžų ir perėjimo per kelius vietų vertinimą bei teikia siūlymus dėl šviesoforais reguliuojamų sankryžų ar šviesoforais reguliuojamų perėjų įrengimo, vertina reguliavimo efektyvumą esamose šviesoforais reguliuojamose sankryžose ir teikia siūlymus dėl reguliavimo tobulinimo;
3.6. formuoja eismo organizavimo kintamos informacijos ženklais principus keliuose, rengia eismo organizavimo modelius ir užtikrina jų įgyvendinimą;
3.7. parenka kelio sankryžos tipą ar konfigūraciją, atsižvelgdamas į eismo srautų modeliavimo rezultatus ir prognozuojamus kaštus bei galimus finansavimo scenarijus;
3.8. užtikrina tinkamą duomenų, gaunamų iš kintamos informacijos ženklų, valdymą ir panaudojimą realiu laiku tinkamam eismo organizavimui keliuose užtikrinti;
3.9. analizuoja duomenis, surinktus iš kintamos informacijos kelio ženklų ir nustato galimus ateities eismo organizavimo scenarijus kelio ruožuose;
3.10. užtikrina eismo organizavimo kintamos informacijos kelio ženklais nuolatinę stebėseną, rengia pasiūlymus dėl eismo organizavimo nuolatinės stebėsenos ir sprendimų priėmimo tobulinimo;
3.11. rengia metodikas ir kitus dokumentus, susijusius su kelių eismo srautų tyrimų atlikimu, eismo srautų modeliavimu, ar eismo organizavimu kintamos informacijos ženklais, rengia pasiūlymus dėl eismo organizavimo tobulinimo valstybinės reikšmės kelių tinkle;
3.12. pagal poreikį teikia Kelių direkcijos padaliniams reikalingą informaciją;
3.13. dalyvauja Kelių direkcijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
3.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta numatoma Kauno mieste. Darbo užmokesčio rėžiai nuo 1618 iki 2427 Eur / mėn.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.