Trečiosios buhalterinės apskaitos grupės Atskaitomybės pogrupio vyresnysis buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 7,1-9,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73715
Skelbimo data: 2021-09-22
Skelbimas galioja iki: 2021-10-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Trečiosios buhalterinės apskaitos grupės Atskaitomybės pogrupio vyresnysis buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 7,1-9,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) šiuo metu atlieka 143 valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos ir 239 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos, kurioje dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfcentras.lt.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2020-12-21

įsakymu Nr. V-726

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO

BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO

BUHALTERINĖS APSKAITOS GRUPĖS ATSKAITOMYBĖS POGRUPIO

VYRESNIOJO BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – BAD) Buhalterinės apskaitos grupės (toliau – Grupė) Atskaitomybės pogrupio vyresniojo buhalterio (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus BAD Grupės Atskaitomybės pogrupio (toliau – ­Pogrupis) vadovui.
  4. Pareigybės paskirtis – atlikti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos buhalterinės apskaitos organizavimo sutartys,buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijas.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį anksčiau išvardintų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.5. išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;

5.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus:

6.1.1. tvarko ilgalaikių gautinų sumų apskaitą;

6.1.2. tvarko ilgalaikių įsipareigojimų, atidėjinių, neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitą;

6.1.3. tvarko finansavimo sumų (dotacijų, subsidijų) apskaitą;

6.1.4. tvarko administracinių baudų ir valstybės rinkliavų, fondų fondų apskaitą;

6.1.5. atlieka gautinų nuvertėjimo registravimo operacijas;

6.1.6. tvarko investicijų į kitus subjektus apskaitą, atlieka nuosavybės metodo įtakos, dividendų registravimo operacijas;

6.1.7. tvarko koncesijų ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarčių, veiklos nuomos sutarčių, atitinkančių finansinės nuomos (lizingo) požymius, apskaitą;

6.1.8. registruoja apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo operacijas;

6.2. rengia žiniaraščius, pažymas, ataskaitas, deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

6.3. pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

6.4. vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas;

6.5. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:

6.5.1. padeda naujai atėjusiems darbuotojams įsisavinti priskirtas funkcijas;

6.5.2. Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;

6.5.3. padeda Pogrupio vadovui organizuoti Pogrupio darbą;

6.5.4. atlieka papildomų, įstaigos apskaitai tvarkyti reikalingų, nustatymų finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje konfigūravimą pagal vykdomos veiklos funkcijas;

6.5.5. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;

6.5.6. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;

6.5.7. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;

6.5.8. vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.

Susipažinau:

___________________ ______________________________________

(Parašas) (Vardas ir pavardė

(Data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 51209
El. paštas: info@nbfcentras.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.