Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.

Turto ir ūkio valdymo skyriui Ūkio darbuotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81574
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Turto ir ūkio valdymo skyriui Ūkio darbuotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. VKE – 117


TURTO IR ŪKIO VALDYMO SKYRIAUS ŪKIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto ir ūkio valdymo skyriaus ūkio darbuotojas (toliau – Ūkio darbuotojas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Kvalifikuoti darbuotojai.
3. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Ūkio darbuotojo pareigybės paskirtis – turto priežiūra, dokumentų, įrangos, mėginių transportavimas, darbuotojų vežimas į darbo užduočių ir pavedimų vykdymų vietą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Ūkio darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities turto priežiūros ir automobilio eksploatavimo bei jo priežiūros funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Ūkio darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
6.2. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad pagal sveikatos būklę be apribojimų gali vairuoti šios kategorijos grupės transporto priemonę;
6.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vairuotojo darbo stažą;
6.4. žinoti automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Ūkio darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. veža Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) darbuotojus į darbo užduočių ir pavedimų vykdymo vietas, užtikrindamas darbuotojų saugumą;
7.2. į nurodytas vietas pristato dokumentus, prekes, priemones ir pan.;
7.3. organizuoja priskirto transporto priežiūrą, tikrina transporto priemonių techninę būklę, pastebėjus gedimą informuoja Turto ir ūkio valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) atsakingą specialistą ir imasi būtinų priemonių gedimui pašalinti;
7.4. pildo tarnybinio automobilio kelionės lapus;
7.5. prižiūri ir palaiko transporto priemonės švarą, atlieka nesudėtingus jos priežiūros darbus saugo priskirtos transporto priemonės dokumentus. Iš anksto informuoja Skyriaus atsakingą specialistą apie tarnybinio transporto priemonės privalomojo draudimo sutarties, privalomosios techninės apžiūros ataskaitos galiojimo terminus;
7.6. vykdo tarnybinių automobilių techninę patikrą;
7.7. atlieka smulkius inventoriaus remonto darbus, dalyvauja perkraustymo darbuose;
7.8. vykdo pastatų, patalpų ir kito turto apsaugą;
7.9. vykdo nereikalingo ar netinkamo naudoti turto pardavimą viešuose aukcionuose, nurašymą, likvidavimą;
7.10. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
7.11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.13. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Ūkio darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vidaus administravimo skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Ūkio darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________


Susipažinau:

_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.