Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus projektų vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75269
Skelbimo data: 2021-11-24
Skelbimas galioja iki: 2021-12-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus projektų vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis nuo 1770 iki 2549 Eur (bruto) (priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos). Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintama atlygio dalis. Darbo vieta - Vilnius arba Kaunas.
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • organizuoja, koordinuoja, vykdo ir kontroliuoja Skyriaus vadovo priskirtų nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimą, vadovaujantis Projektų valdymo taisyklėmis bei kitais Turto banko vidaus teisės aktais;
 • organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja nekilnojamojo turto projektų komandos narių darbą, skiria jiems užduotis vadovaujantis Projektų valdymo taisyklėmis bei kitais Turto banko vidaus teisės aktais;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus reikalingus projektų sėkmingam įgyvendinimui ir Turto banke nustatyta tvarka planuoja ir organizuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, pagal kompetenciją priima atliktus darbus;
 • rengia susitarimus ir sutartis reikalingas nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimui, inicijuoja jų pasirašymą bei kontroliuoja jų vykdymą;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją (ataskaitą) apie valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimą, pinigų panaudojimą projektų įgyvendinimui ir jų poreikį;
 • konsultuoja Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojus valstybės nekilnojamojo turto projektų ir valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektų klausimais;
 • teikia siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto ir su tuo susijusių procedūrų Turto banke, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą, rengimo;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Projektų vadovui nagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vadovo pavedimu;
 • teikia visus reikiamus duomenis pastato energetiniam auditui atlikti, analizuoja energetinio audito išvadas.
 • rengia statinio projektavimo užduotį, projektavimo konkurso technines sąlygas, projektavimo paslaugų sutartį. Analizuoja, teikia pastabas, derina sprendinius ir atsako už projektuojamo statinio projekto parengimą.
 • rengia statybos rangovo konkurso technines sąlygas, statybos rangos sutartį. Koordinuoja statybos darbus objekte, kontroliuoja atliekamus statybos darbus, naudojamas medžiagas. Derina projektinių sprendinių pakeitimus.
 • periodiškai atsiskaito Skyriaus vadovui už Projektų vadovui pavestų užduočių vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamo turto ar infrastruktūros objektų projektų valdymo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą ir statybą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas dirbti komandoje.

Kandidato privalumais yra laikoma:

 • projektų valdymo sertifikato PMP, IPMA ar lygiaverčio dokumento turėjimas;
 • statinio statybos ir techninės priežiūros vadovo atestatas;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.