Turto valdymo skyriaus Statybos inžinierius

Skelbimo nr.: 59880
Skelbimo data: 2019-08-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė teismų administracija
Pareigos: Turto valdymo skyriaus Statybos inžinierius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d.
įsakymo Nr. 6P-60-(1.1)


TURTO VALDYMO SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) statybos inžinierius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2 (koeficientas nuo 6,5 iki 8).


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija), teismų, teismų savivaldos veiklą, viešąjį administravimą, projektavimą, statybos procesų valdymą, statybos techninius reikalavimus, civilinę saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
3.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo principus;
3.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
3.6. mokėti dirbti Microsoft Office ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo programiniais paketais;
3.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir kontroliuoja Administracijos ir teismų pastatų ir patalpų, inžinierinių sistemų remonto ir statybos darbus;
4.2. rengia Administracijos ir teismų pastatų ir patalpų, inžinierinių sistemų remonto ir statybos darbų pirkimo dokumentaciją;
4.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui Administracijos ir teismų patalpų ir pastatų priežiūros ir remonto klausimais bei dalyvauja planuojant darbus;
4.4. analizuoja ir apibendrina teismų pastatų ir patalpų, inžinierinių sistemų remontų poreikius, teikia išvadas;
4.5. nagrinėja teismų prašymus ir siūlymus teismų pastatų priežiūros ir remonto klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui, rengia atsakymus teismams;
4.6. valdo Administracijos priskirtus teismų pastatų statybos darbų valstybės investicijų projektus;
4.7. organizuoja Administracijos civilinės saugos būklės užtikrinimą, organizuoja Administracijos darbuotojų mokymus ir pratybas, įgyvendina civilinės saugos prevencines priemones;
4.8. dalyvauja rengiant Administracijos Ekstremalių situacijų valdymo planus ir kitus civilinės saugos dokumentus bei vidinių teisės aktų projektus, atlieka periodinę jų peržiūrą bei teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
4.9. atlieka Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas, atlieka darbuotojų instruktavimą ir organizuoja mokymą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kontroliuoja kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
4.10. organizuoja Administracijos gaisrinės saugos užtikrinimą, planuoja gaisrinės saugos priemonių poreikius, atlieka Administracijos darbuotojų instruktavimą ir organizuoja mokymus gaisrinės saugos klausimais, kontroliuoja kaip darbuotojai laikosi gaisrinės saugos reikalavimų;
4.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus;
4.12. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir prašymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
4.13. įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
4.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________
Susipažinau

Turto valdymo skyriaus
Statybos inžinierius

________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas ir pavardė)
_________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: L. Sapiegos g. 15, Vilnius LT-10312
Telefonas: 5 2685186
El. paštas: info@teismai.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.