Turto valdymo skyrius Inžinierius

Skelbimo nr.: 59975
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Pareigos: Turto valdymo skyrius Inžinierius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-31


TURTO VALDYMO SKYRIAUS
INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inžinierius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A(A2)
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti įstaigos pastatų remonto darbus, kontroliuoti Alytaus pataisos namų pastatų būklę, jų eksploataciją ir valdymą. Vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;
5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. kartu su kitais atsakingais už pastatų eksploataciją darbuotojais kontroliuoja pastatų būklę, vykdo jų techninę priežiūrą tvarkyti pastatų ir statinių techninę dokumentaciją;
6.2. organizuoja pastatų ir statinių einamojo ir kapitalinio remonto bei statybos darbus;
6.3. kontroliuoja vykdomų statybos ir remonto darbų kokybę;
6.4. teikia pasiūlymus sudarant skyriaus ketvirčio planą dėl pastatų ir statinių kapitalinio ir einamojo remonto;
6.5. laiku ir pagal reikalavimus sudaro darbų defektinius, medžiagų nurašymo, darbų atlikimo aktus, užtikrinant medžiagų apskaitą;
6.6. rengia saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, moko, tikrina darbuotojų žinias saugos ir sveikatos klausimais. Instruktuoja darbuotojus darbo vietoje, duoda darbo užduotį, kontroliuoja užduoties vykdymą. Taip pat kontroliuoja įrenginių techninį stovį, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoja jų naudojimą, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;
6.7. pavojingus darbus ar reglamentuotus specialiomis taisyklėmis, leidžia atlikti darbuotojams, kurie turi specialų pasiruošimą ir papildomai instruktuoja, užtikrinant saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;
6.8. vykdant padidinto pavojingumo darbus, reikalauja, kad darbuotojams būtų išduotos paskyros-leidimai, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;
6.9. įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmos medicininės pagalbos suteikimą nukentėjusiajam, apie įvykį tuoj pat praneša skyrių kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ir skyriaus specialistui, atsakingam už darbų saugą;
6.10. kontroliuoja, kad visi įstaigos darbuotojai bei nuteistieji tvarkingai eksploatuotų statinius, pastatus;
6.11. sustabdo statinių, patalpų bei įrankių ir mechanizmų eksploataciją, jeigu tai gali traumuoti žmones arba įvykti avarijos, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi;
6.12. tikrina atliktų darbų įforminimą teisingumą, pagal numatytas procedūras;
6.13. teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl statybos darbų gerinimo;
6.14. nagrinėja skundus, prašymus ir teikia siūlymus;
6.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.


_____________________


Susipažinau
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Ulonų 8a, Alytus
Telefonas: 8 315 51679
El. paštas: ausra.cesnaviciene@apn.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.