Turto valdymo skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 49395
Skelbimo data: 2021-11-26
Skelbimas galioja iki: 2021-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių tardymo izoliatorius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Turto valdymo skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,416.00
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Informacija apie įstaigą: Konkursą inicijuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja Edita Čičelienė Tel. (8 41) 596 034 El. paštas edita.ciceliene@siauliuti.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS
TURTO VALDYMO SKYRIUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. turto valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. viešieji pirkimai;
4.2. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Turto valdymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Viešųjų pirkimų inicijavimas;
6.2. Sprendimų, susijusių su turto valdymu įgyvendinimas ir kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su turto priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
11. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
13. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą, skalbimą ir apiprekinimą bei darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir tarnybinėmis uniformomis..
21. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje..
22. Vykdo Turto valdymo skyriaus kuruojamų sutarčių kontrolę..
23. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
24.3. studijų kryptis – verslas (arba);
24.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
24.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;
24.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 4 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
25.4. organizuotumas - 4 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. turto valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Ramunė Stonė
Telefonas: +37052718901; +37067289565
El. paštas: ramune.stone@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.