Turto valdymo skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46286
Skelbimo data: 2021-01-22
Konkursą inicijuojanti įstaig: Šiaulių tardymo izoliatorius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Turto valdymo skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.70
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS
TURTO VALDYMO SKYRIUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. turto valdymas.
4. finansų valdymas.
5. viešieji pirkimai.
6. kitos specialiosios veiklos sritys.
7. kitos specialiosios veiklos sritys.
8. administracinių paslaugų teikimas.
9. kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

10. Įstaigos materialaus turto apskaita ir panaudojimas.
11. Buhalterinė apskaita.
12. Viešųjų pirkimų inicijavimas.
13. Suimtųjų, nuteistųjų maitinimo, gyvenimo sąlygų, aprūpinimo užtikrinimas.
14. Įstaigos pastatų, statinių ir patalpų naudojimo priežiūros užtikrinimas.
15. Asmenų, suimtųjų, nuteistųjų prašymų, skundų nagrinėjimas.
16. Įstaigos pataisos pareigūnų aprūpinimas tarnybinėmis uniformomis.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

17. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
18. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
19. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
21. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
22. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
23. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
24. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
25. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
27. Dalyvauja, komisijų, darbo grupių, kurios nariu paskirtas, veikloje..
28. Užtikrina racionalų įstaigos finansinių išteklių planavimą, panaudojimą, materialinių išteklių apskaitą..
29. Užtikrina priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos laikymosi įstaigoje organizavimą..
30. Koordinuoja statinių statybos ir remonto darbus, organizuoja statybos ir remonto planų vykdymą, dokumentų įforminimą..
31. Organizuoja įstaigos pataisos pareigūnų aprūpinimą tarnybinėmis uniformomis..
32. Užtikrina įstaigoje dezinfekcijos, dezideracijos ir dezinsekcijos kontrolės priemonių įgyvendinimą įstaigoje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
33.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
33.3. studijų kryptis – finansai (arba);
33.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
33.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
33.6. darbo patirties sritis – viešojo administravimo srityje;
33.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
34. Atitikimas kitiems reikalavimams:
34.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

35. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
35.1. komunikacija - 4 lygis;
35.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
35.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
35.4. organizuotumas - 4 lygis;
35.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
36. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
36.1. lyderystė - 4 lygis;
36.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
36.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
37. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
37.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
38. Profesinė kompetencija:
38.1. veiklos planavimas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Konkursą inicijuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja Edita Čičelienė Tel. (8 41) 596 034 El. paštas edita.ciceliene@siauliuti.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aiva Dirgėlienė
Telefonas: 8 5 2196817
El. paštas: aiva.dirgeliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.