Turto valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 47689
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių tardymo izoliatorius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Turto valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,327.50
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Informacija apie įstaigą: Konkursą inicijuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja Edita Čičelienė Tel. (8 41) 596 034 El. paštas edita.ciceliene@siauliuti.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS
TURTO VALDYMO SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. turto valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. viešieji pirkimai;
4.2. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Darbuotojų aprūpinimo, suimtųjų (nuteistųjų) materialinio buitinio aprūpinimo ir maitinimo, skalbimo bei apiprekinimo paslaugų koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Viešųjų pirkimų inicijavimas;
6.2. Skyriaus veiklos plano rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
10. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
12. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
14. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
15. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
17. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą, skalbimą ir apiprekinimą bei koordinuoja materialinį buitinį aprūpinimą..
22. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje..
23. Užsako įstaigos perkamas prekes, darbus, paslaugas..
24. Vykdo Turto valdymo skyriaus kuruojamų sutarčių kontrolę..
25. Nagrinėja prašymus, skundus su funkcijomis susijusiais klausimais, rengia atsakymus į juos..
26. Koordinuoja tarnybinių uniformų užsakymo ir išdavimo procesą..
27. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
28.3. studijų kryptis – verslas (arba);
28.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
28.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.7. darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis;
28.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. komunikacija - 3 lygis;
29.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
29.4. organizuotumas - 3 lygis;
29.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Dunauskienė
Telefonas: +37052196819; +37067289048
El. paštas: jurgita.dunauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.