UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pavaduotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73507
Skelbimo data: 2021-09-14
Skelbimas galioja iki: 2021-09-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo"
Konkursą organizuojanti įstaiga: Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo"
Pareigos: UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kelmė
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus

2021 m. rugsėjo d. įsakymu Nr.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS VANDUO“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) PAREIGINIAI NUOSTATAI I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie pareiginiai nuostatai reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovės) direktoriaus pavaduotojo (-os) (toliau – Direktoriaus pavaduotojas pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, uždavinius, funkcijas, teises ir atsakomybę.
  2. Direktoriaus pavaduotoją priima į darbą ir atleidžia iš darbo, nustato jo pareigybės atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Bendrovės direktorius.
  3. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Bendrovės direktoriui.
  4. Direktoriaus pavaduotojas koordinuoja įgyvendinamus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą, vykdo viešųjų pirkimų kontrolę ir vykdo Bendrovės padalinių veiklos optimizavimo procesus, vykdo planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą.
  5. Direktoriaus pavaduotoją atostogų, ligos ar kitų nebuvimų darbe metu pavaduoja Bendrovės direktoriaus paskirtas darbuotojas.
  6. Direktoriaus pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais vandentvarkos įmonių veiklą, Bendrovės įstatais, Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos, higienos ir sanitarijos normomis ir reikalavimais, Bendrovės direktoriaus įsakymais bei šiais pareiginiais nuostatais.

II SKYRIUS PAREIGYBĖS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  1. Reikalavimai Direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti:

7.1. aukštasis universitetinis inžinerijos arba vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos išsilavinimas, (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;

7.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti;

7.4. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

7.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovo darbo patirtį;

7.6. žinoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių vandentvarkos įmonių veiklą, reikalavimus;

7.7. žinoti darbo saugos ir sveikatos, civilinės saugos, saugos technikos, statybos, gamybinės sanitarijos ir gaisrinės saugos taisykles ir normas;

7.8. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

III SKYRIUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Direktoriaus pavaduotojas privalo:

8.1. vykdyti Bendrovės direktoriaus nurodymus ir užduotis;

8.2. koordinuoti ir tinkamai organizuoti Bendrovės padalinių darbą, paskirstant užduotis padaliniams ir darbuotojams bei kontroliuoti užduočių tinkamą ir savalaikį vykdymą;

8.3. analizuoti įrenginiuose bei tinkluose pasitaikančių avarijų ar gedimų priežastis, teikti pasiūlymus jų sutvarkymui;

8.4. tvirtinti parengtus technologinius sprendimus bei darbų vykdymo projektus;

8.5. derinti Bendrovės padalinių darbuotojų pareigines instrukcijas;

8.6. vykdyti Bendrovės turto teisinę registraciją ir inventorizaciją;

8.7. organizuoti ir koordinuoti darbą, didinantį visų kategorijų darbuotojų motyvaciją, kurio metu realizuojamas lakstaus materialinio skatinimo politika, gerinamos darbo sąlygos, didinamas jo kūrybiškumas ir prestižas, racionalizuojamos struktūros ir etatai, stiprinama darbo drausmė;

8.8. dalyvauti planuojant Bendrovės vystymosi strategiją;

8.9. dalyvauti gamybiniuose, techniniuose pasitarimuose;

8.10. dalyvauti viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyti Bendrovės direktoriaus paskirtas viešųjų pirkimų užduotis savo kompetencijos ribose;

8.11. vykdyti viešųjų pirkimų kontrolę;

8.12. rengti Bendrovės dokumentų projektus savo kompetencijos ribose;

8.13. koordinuoti Bendrovės bendravimo su gyventojais politiką;

8.14. organizuoti Bendrovės veiklą, kontroliuoti užsakymų kokybišką įvykdymą ir klientų aptarnavimą;

8.15. koordinuoti Bendrovės veiklų ataskaitų rengimą;

8.16. Rengti informacinę medžiagą apie Bendrovės veiklą;

8.17. koordinuoti įgyvendinamus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;

8.18. vykdyti planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą;

8.19. kontroliuoti teikiamą atsakingoms institucijoms informaciją dėl mokesčių už valstybinius gamtos išteklius ir aplinkos taršą;

8.20. užtikrinti prisijungimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų techninių sąlygų išdavimą ir parengtų projektų, atitinkančių išduotoms prisijungimo sąlygoms, derinimą;

8.21. organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, saugaus darbo atitikimo taisyklių ir kitų Bendrovės saugos dokumentų rengimą bei atlikti kitas darbdavio įgalioto asmens, atsakingo už Bendrovės darbuotojų saugą ir sveikatą, funkcijas;

8.22. vykdyti kitus Bendrovės direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Bendrovės veikla, kad būtų pasiekti Bendrovės strateginiai tikslai;

8.23. kai nėra Bendrovės direktoriaus, atlikti Bendrovės direktoriaus funkcijas.

IV SKYRIUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO TEISĖS

  1. Direktoriaus pavaduotojas, atlikdamas jam pavestas pareigas, turi teisę:

9.1. Bendrovės direktoriui pavedus veikti Bendrovės vardu, atstovauti Bendrovei palaikant santykius su kitomis organizacijomis ir valdžios institucijomis šių pareiginių nuostatų ribose;

9.2. duoti nurodymus Bendrovės padalinių darbuotojams šių pareiginių nuostatų ribose;

9.3. teikti pasiūlymus dėl Bendrovės valdymo struktūros, Bendrovės strategijos, personalo vadybos tobulinimo;

9.4. teikti pasiūlymus dėl pavaldžių darbuotojų premijavimo ar nuobaudų skyrimo;

9.5. planuoti ir efektyviai panaudoti savo darbo laiką;

9.6. kelti kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio organizacijose, mokymo institucijose;

9.7. darbo reikalais naudotis tarnybiniu automobiliu ir telefonu;

9.8. atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Bendrovės įstatams bei vidaus darbo tvarkos taisyklėms, raštu išdėstant atsisakymo motyvus.

V SKYRIUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Direktoriaus pavaduotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų, numatytų šiose pareiginiuose nuostatuose, nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

11. Direktoriaus pavaduotojas atsako už komercinių ir tarnybinių paslapčių neatskleidimą.

______________________

Susipažinau ir sutinku


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 842761227
El. paštas:
Adresas: Kelmė, Kooperacijos g. 1A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.