Ūkio reikalų tarnyba Ūkio reikalų tarnybos vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96173
Skelbimo data: 2024-05-14
Skelbimas galioja iki: 2024-05-30 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ūkio reikalų tarnyba Ūkio reikalų tarnybos vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Terminuota darbo sutartis 5 metams
Pareiginė alga 5040 Eur
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės

Generalinio direktoriaus

2024 m. gegužės 14 d įsakymu Nr. 2-448

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS

ŪKIO REIKALŲ TARNYBOS VADOVO

PAREIGINIAI NUOSTAI

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1.1. Viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės (toliau-Ligoninė) Ūkio tarnybos vadovo pareigybė skirta organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Ūkio reikalų tarnybos veiklą.

1.2. Ūkio tarnybos vadovą į pareigas priima ir iš jų atleidžia ligoninės generalinis direktorius. Jis yra tiesiogiai pavaldus ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai ir plėtrai.

1.3. Ūkio tarnybos vadovas į darbą priimamas viešojo konkurso būdu penkeriems metams. Konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina ligoninės generalinis direktorius.

1.4. Ūkio tarnybos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitais teisės aktais, Klaipėdos universiteto ligoninės įstatais, pareiginiais nuostatais, teisėtais Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus įsakymais.

II SKYRIUS

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Ūkio reikalų tarnybos vadovo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

2.1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

2.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

2.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).

2.4. Privalumas-darbo patirtis pastatų statybos, eksploatavimo, inžinerinių įrengimų darbo ir eksploatacijos srityse.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Ūkio reikalų tarnybos vadovo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.

3.2. Gebėti skaityti techninę dokumentaciją.

3.3.Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

3.4. Sistemingai analizuoti Ūkio reikalų tarnybos skyrių veiklos rodiklius ir tuo remiantis, siūlyti priemones darbo kokybei ir efektyvumui gerinti.

3.5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

3.7. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

3.8. Sugebėti pateikti duomenis techninės dokumentacijos ruošimui.

3.9. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti ligoninės veiklą ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę.

3.10. Turėti kitas pareigybės veiklos specifikai reikalingas kompetencijas (gebėti vesti derybas, analizuoti ir pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

3.11. Vykdyti kitus generalinio direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai ir plėtrai pavedimus.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

4. Ūkio reikalų tarnybos vadovo funkcijos:

4.1. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Ūkio reikalų tarnybos darbą, darbuotojų poreikį ir racionalų panaudojimą, skirstyti jiems užduotis, užtikrinti savalaikį ir kokybišką jų vykdymą.

4.2. Organizuoti ir kontroliuoti ligoninės pastatų, patalpų eksploataciją ir remontą.

4.3. Užtikrinti ir kontroliuoti ligoninės pastatų ir patalpų techninę priežiūrą, organizuoti ir kontroliuoti remonto, atnaujinimo darbus.

4.4. Organizuoti ir kontroliuoti Ligoninės teritorijos priežiūrą ir remontą, aplinkos tvarkymo darbus.

4.5. Užtikrinti Ūkio reikalų tarnybos darbuotojų naudojamų patalpų, darbo vietų, darbo priemonių ir darbo aplinkos atitikimą nustatytiems reikalavimams, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, atsakyti už šių priemonių tinkamą įgyvendinimą.

4.6. Kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą Ligoninės pastatų elektros ūkio, techninę dokumentaciją, kontroliuoti elektros įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą ir patikras bei matavimus, kontroliuoti patikimą elektros įrenginių ir sistemų veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus, kontroliuoti gedimų šalinimą, kontroliuoti atitinkamoms įstaigoms ataskaitinių dokumentų pateikimą.

4.7. Kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą Ligoninės pastatų šilumos ūkio techninę dokumentaciją, kontroliuoti šildymo įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą ir patikras bei matavimus, kontroliuoti patikimą šildymo įrenginių ir sistemų veikimą pagal šildymo įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus, kontroliuoti gedimų šalinimą, kontroliuoti atitinkamoms įstaigoms ataskaitinių dokumentų pateikimą.

4.8. Kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą Ligoninės inžinerinių tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų, ventiliacijos, šaldymo, medicininių dujų ir kt.) eksploatavimą, priežiūrą ir remontą bei stebėti suvartojimus, kontroliuoti tinkamą dokumentacijos vedimą ir teikti pasiūlymus sistemų veikimo užtikrinimui bei tobulinimui.

4.9. Kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą Ligoninės transporto ūkio eksploatavimą, priežiūrą ir remontą, kontroliuoti tinkamą dokumentacijos vedimą ir teikti pasiūlymus transporto ūkio veiklos tobulinimui.

4.10. Informuoti tiesioginį vadovą apie avarines situacijas ir defektus Ūkio reikalų tarnybos administruojamose srityse, kontroliuoti jų likvidavimo darbus.

4.11. Organizuoti ir koordinuoti Ligoninės inžinerinių tinklų ir įrenginių (šilumos, vidaus elektros tinklų, vandens tiekimo ir nuotekų, ventiliacijos, ryšio ir kt.) eksploatavimą, priežiūrą ir remontą bei stebėti suvartojimus ir teikti pasiūlymus efektyvumo.

4.12.Kontroliuoti, kad techniką eksploatuojantys ir prižiūrintys darbuotojai, laikytųsi įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

4.13.Kontroliuoti ligoninės aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis ir užtikrinti efektyvų jų panaudojimą gaisro gesinimui bet kuriuo paros metu.

4.14.Kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų vykdymą Ūkio reikalų tarnyboje.

4.15. Kontroliuoti pavaldžių darbuotojų kvalifikacinių pažymėjimų galiojimo terminus.

4.16.Dalyvauti posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose tiesioginio vadovo nurodymu.

4.17. Inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti technines specifikacijas.

4.18. Organizuoti mažos vertės pirkimus, numatyti poreikį ir inicijuoti naujų prekių, paslaugų pirkimą.

4.19. Kontroliuoti pastatų inžinerinių sistemų valymo darbus, neeilinius valymo darbus.

4.20. Kontroliuoti ūkinio inventoriaus apsaugą, tvarkingą laikymą, priėmimą, išdavimą, efektyvų energetinių išteklių naudojimą.

4.21. Derinti Ūkio reikalų tarnybos darbuotojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kasmetinių atostogų grafikus.

4.22. Kontroliuoti dokumentacijos pildymą, savalaikį ataskaitinių dokumentų paruošimą ir pildymą.

4.23. Informuoti tiesioginį vadovą apie gręsiantį pavojų materialinių vertybių saugumui.

4.24. Informuoti tiesioginį vadovą apie tarnybos darbuotojų darbo drausmės pažeidimus.

4.25. Pagal kompetenciją vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

TEISĖS

5. Ūkio reikalų tarnybos vadovas turi šias teises:

5.1. Gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą.

5.2. Gauti iš ligoninės vadovybės ir kitų skyrių darbuotojų reikalingą informaciją ir pasiūlymus kuruojamų sričių klausimais.

5.3. Kelti kvalifikaciją, gilinti savo darbe reikalingas žinias ir įgūdžius.

5.4. Atsisakyti vykdyti užduotis ar pavedimus, kurie prieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir norminiams aktams.

5.5. Turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6. Ūkio tarnybos vadovas už šių pareiginių nuostatų nevykdymą arba savo įgaliojimų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 846396506
El. paštas: gintare.pucinskiene@kulig.lt
Adresas: Klaipėda, Liepojos g. 41
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.