Ūkio skyriaus vadovas

Skelbimo nr.: 60522
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Pareigos: Ūkio skyriaus vadovas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d.
įsakymu Nr. 73P-275


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
ŪKIO SKYRIAUS
VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti, kontroliuoti ir atsakyti už Skyriaus darbą bei jam vadovauti.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui valdymui, jo nesant – jį pavaduojančiam Poliklinikos darbuotojui.
3. Šias pareigas einančiam darbuotojui tiesiogiai pavaldūs ir jam atsiskaito visi Skyriaus darbuotojai.
4. Šias pareigas einantį darbuotoją esant reikalui pavaduoja direktoriaus įsakymu paskirtas Poliklinikos darbuotojas.
5. Skyriaus vedėjas yra materialiai atsakingas asmuo.


II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį technologijos mokslų srities išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį su Skyriaus funkcijomis susijusioje srityje;
6.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Poliklinikos ūkinę veiklą, materialinio-techninio tiekimo organizavimą, sutarčių sudarymą, darbuotojų saugą, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.7. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų darbą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą ir jam vadovauja, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui valdymui ir (ar) Poliklinikos direktoriui Skyriaus darbo organizavimo klausimais;
7.2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.3. planuoja Skyriaus personalo poreikį, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų ir (ar) naujų pareigybių poreikio;
7.4. teikia informaciją bei analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Poliklinikos administracijai, kitoms institucijoms, rengia statistines bei kitas ataskaitas;
7.5. užtikrina tinkamą Poliklinikos pastato ir patalpų eksploatavimą, techninę ir ūkinę, apsaugos sistemų priežiūrą, planuoja pastato, patalpų, įrenginių remonto darbus ir vadovauja remonto darbams;
7.6. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia medžiagą rengia ir teikia medžiagą, reikalingą atlikti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartis, organizuoja sutartinių darbų vykdymą ir priežiūrą;
7.7. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, Skyriaus darbo reglamentą, pagal savo kompetenciją rengia kitus dokumentus, direktoriaus įsakymų projektus ir (ar) dalyvauja juos rengiant;
7.8. koordinuoja prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.9. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Poliklinikos darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais;
7.10. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
7.11. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi Skyriuje;
7.12. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinius sveikatos patikrinimus;
7.13. dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.14. vykdo kitas, Poliklinikos teisės aktais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, jam pavestas funkcijas bei užtikrina šių teisės aktų reikalavimų vykdymą ir (ar) jų nuostatų įgyvendinimą
7.15. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
7.16. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą, nebent yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas;
7.17. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas, būti iniciatyvus, komunikabilus, gebėti dirbti komandoje, vykdyti Skyriaus vadovo pavedimus (žodinius bei raštiškus), laikytis Poliklinikos direktoriaus nurodymų, būti lojalus ir vengti interesų konflikto;
7.18. Skyriaus vadovo pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai).


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
8.1. gauti darbui būtinas priemones ir informaciją;
8.2. kelti savo, kaip Skyriaus vedėjo, kvalifikaciją;
8.3. teikti siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, apdovanojimų ir pan.;
8.4. teikti siūlymus Poliklinikos administracijai darbo organizavimo ar darbo sąlygų gerinimo klausimais;
8.5. duoti privalomus vykdyti nurodymus Skyriaus darbuotojams;
8.6. naudotis kitomis teisės aktais jam suteiktomis teisėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų paslapties atskleidimą.

VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

10. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
10.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
10.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
10.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
10.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
10.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.
_____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Telefonas: (8-5) 250 2042
El. paštas: l.juozulynas@poliklinika.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.