Sekmadienis, rugpjūčio 14 d.

Uniforminės aprangos ir ginkluotės skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,45-7,60)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65554
Skelbimo data: 2020-07-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Uniforminės aprangos ir ginkluotės skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,45-7,60)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ IR INVESTICIJŲ valdybos
UNIFORMINĖS APRANGOS IR GINKLUOTĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(FUNKCIJOS KODAS – 36547)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdyba) Uniforminės aprangos ir ginkluotės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas, yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ginklų ir šaudmenų (toliau – ginkluotė) apyvartos srityje ir teisės aktų projektų rengimo srityje;
3.3. turėti kario ar pareigūno darbo praktikos statutinėje organizacijoje;
3.4. išmanyti A, B, C kategorijų šaunamuosius ginklus bei sprogmenimis, žinoti jų technines charakteristikas, konstrukciją ir teisinį apyvartos reglamentavimą;
3.5. gerai žinoti pagrindines ginkluotės rūšis, modelius, charakteristikas, paskirtį, panaudojimo sritis, ginkluotės vystymosi tendencijas, mokėti ardyti, surinkti, taisyti šaunamuosius ginklus, nustatyti jų gedimus;
3.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, ginkluotės apyvartą, valstybės ir vidaus tarnybą, turto valdymą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, ir vadovautis jais savo veikloje;
3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti metodines rekomendacijas, teisės aktų projektus, gebėti apibendrinti praktinę patirtį bei planuoti ir organizuoti darbus, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
3.8. gebėti apibendrinti informaciją, analizuoti įvairaus lygio problemas ir rasti optimalius jų sprendimo variantus;
3.9. pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti raštvedybos taisykles;
3.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;
3.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informaciją, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie policijos įstaigų aprūpinimą ginkluote ir ekipuote, policijos įstaigoms ginkluotei skiriamas lėšas, teikia siūlymus dėl efektyvaus ir racionalaus šių lėšų panaudojimo;
4.2. apibendrina informaciją apie policijos sistemos ginkluotės ir ekipuotės poreikį ir teikia pasiūlymus dėl šių poreikių ir paskirstymo policijos įstaigoms;
4.3. rengia ginkluotės, ekipuotės technines specifikacijas, inicijuoja viešuosius pirkimus, kontroliuoja jų organizavimą;
4.4. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie policijos pareigūnų atsiliepimus dėl ginkluotės ir ekipuotės naudojimo efektyvumo, patogumo, funkcionalumo ir kitų funkcinių savybių, teikia siūlymus dėl trūkumų šalinimo ir tobulinimo;
4.5. rengia ir tobulina teisės aktus, nustatančius reikiamą ginkluotės teisinį reglamentavimą policijos sistemoje;
4.6. dalyvauja kaip ekspertas organizuojant ginkluotės ir ekipuotės viešuosius pirkimus;
4.7. rengia materialinių vertybių paskirstymo policijos įstaigoms projektus;
4.8. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ginkluotės ir ekipuotės įvairovę, specifikacijas, technologijas, vystymosi tendencijas ir, apibendrinęs informaciją, teikia siūlymus dėl ginkluotės ir ekipuotės atnaujinimo bei tobulinimo;
4.9. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas policijos įstaigoms ginkluotės efektyvaus ir racionalaus naudojimo, priežiūros ir remonto klausimais;
4.10. administruoja ir kontroliuoja ginkluotės ir ekipuotės įsigijimo sutarčių vykdymą, tikrina įsigyjamų prekių kiekius, atitiktį kokybiniams reikalavimams ir techninėms charakteristikoms;
4.11. bendrauja su ginkluotės ir ekipuotės gamintojais, tiekėjais, kūrėjais, juos vienijančiomis organizacijomis, palaiko dalykinius ryšius su užsienio, tarptautinėmis ir Lietuvos valstybės įstaigomis ir organizacijomis ginkluotės ir ekipuotės gamybos, kūrimo, tiekimo ir tobulinimo klausimais;
4.12. dalyvauja ginkluotės ir ekipuotės pristatymuose, parodose, seminaruose ir kitokiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kaupia, analizuoja ir sistemina gautą informaciją, jos pagrindu teikia vadovybei siūlymus, kaip efektyviau ir racionaliau panaudoti skiriamas lėšas bei turimus išteklius;
4.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovybės, Valdybos viršininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.Susipažinau
_________________
(parašas)
_______________________________
(vardas, pavardė)
_______________________________
(data)#544882 2020-07-01
Informacija apie įstaigą: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.