Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,1)

Skelbimo nr.: 8435
Skelbimo data: 2019-06-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,1)
Pareigybės aprašymas:

URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga architektūrinės estetinės miesto aplinkos formavimui, kultūros paveldo objektų tvarkybos Šiaulių miesto teritorijoje koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – miestovaizdžio ir kraštovaizdžio formavimo, architektūrinio projektavimo priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros, dailės ar dizaino krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą, išorinę vaizdinę reklamą, autorines teises, mokėti dokumentų rengimo taisykles;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.4. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Corel Draw programa bei GIS (ArcGIS, AutoCAD Map) programos susistemintais ir geoinformacinių sistemų principais metodiškai sutvarkytais duomenų rinkiniais.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekdamas įgyvendinti miestovaizdžio ir kraštovaizdžio formavimą, vykdo tokias funkcijas:

5.1.1. sudaro architektūrinio miestovaizdžio gerinimo, kraštovaizdžio formavimo ir vizualinių priemonių kūrimo miesto viešosiose erdvėse metinius planus;

5.1.2. su savivaldybės vyriausiuoju architektu derina projektavimo užduotis miesto viešųjų erdvių projektams, vykdo šių projektavimo paslaugų ir įgyvendinimo darbų pirkimo procedūras, kuruoja projektų rengimo procesus;

5.1.3. rengia užduotis mažosios architektūros ir meninių akcentų įrengimui miesto viešosiose erdvėse, organizuoja konkursus geriausiai idėjai parinkti, organizuoja ir prižiūri jos įgyvendinimą;

5.1.4. teikia rašytinį pritarimą architektūrinių statinių, viešųjų išorinių dailės kūrinių, miesto išorės dekoro objektų ir priemonių, išorinės reklamos, laikinųjų statinių ir įrenginių (kioskų ir paviljonų) išvaizdai, teikia išorinės reklamos projektus, jeigu reikalingi jų pritarimai, kalbos tvarkytojui, komisijoms ar kitiems Savivaldybės administracijos tarnautojams;

5.1.5. teikia pasiūlymus dėl Šiaulių miesto savivaldybės herbų naudojimo;

5.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės numatomų statyti (naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto) objektų – urbanistinių erdvių, mažosios architektūros elementų, monumentaliosios dailės kūrinių teritorijų projektų parengimą, jų tvirtinimą, įgyvendinimą, vykdymo priežiūros (pagal FIDIC) organizavimą ir užbaigimą, kontroliuoja ir koordinuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų ir sutarčių vykdymą.

5.2. Tikrina statybos projektus, naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ ir teikia išvadą dėl jų atitikties statybą reglamentuojantiems teisės aktams.

5.3. Siekdamas įgyvendinti miestovaizdžio formavimą ir koordinuodamas išorinės vaizdinės reklamos sklaidą:

5.3.1. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims išorinės vaizdinės reklamos, kraštovaizdžio, laikinųjų įrenginių ir statinių (kioskų ir paviljonų, lauko kavinių ir pan.) ir mažųjų architektūros formų kūrimo bei įkomponavimo miesto viešosiose erdvėse klausimais;

5.3.2. derina išorinės vaizdinės reklamos projektinę dokumentaciją;

5.3.3. parengia leidimus įrengti išorinę reklamą ir juos pasirašo;

5.3.4. tvarko išorinės reklamos projektų ir išorinės reklamos leidimų registrus dokumentų valdymo sistemoje ir geografinių informacinių sistemų pagrindu parengtuose miesto žemėlapiuose;

5.3.5. vykdo aktualios informacijos (leidimų reklamai, mažųjų architektūros formų įrengimo viešosiose laikinųjų statinių ir įrenginių (kioskų ir paviljonų, lauko kavinių)) aktualizavimą ir viešinimą Savivaldybės interneto svetainėje bei GIS duomenų bazėje;

5.3.6. organizuoja išorinės vaizdinės reklamos vietų konkursus miesto valstybinės žemės plotuose.

5.4. Vykdo kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Savivaldybės teritorijoje, išsaugojimą bei sklaidą, vykdo stebėseną;

5.5. Derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).

5.6. Vykdo mažosios architektūros elementų būklės stebėseną, teikia pasiūlymus dėl laikinų įrenginių ir mažosios architektūros elementų išdėstymo mieste, mažosios architektūros, laikinųjų statinių bei įrenginių, kraštovaizdžio formavimo ir paveldosaugos klausimais.

5.7. Kaupia ir sistemina specializuotą (tematinę) geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą Savivaldybės ūkinei veiklai, reklamos įrenginiams, detaliajam teritorijų planavimui vykdyti.

5.8. Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų numatomas vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas ir rengia atsakymų projektus, dalyvauja eksperto teisėmis vertinant pasiūlymų techninę dalį ir teikia išvadas.

5.9. Vykdo savo kuruojamos srities paslaugų mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

5.10. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.

5.11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, susijusius su pareigybės aprašyme nuodytomis funkcijomis.

5.12. Konsultuoja Savivaldybės darbuotojus ir interesantus klausimais, susijusiais su pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

5.13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_____________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Renatas Sriubas, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, el. p. renatas.sriubas@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6821.
Telefonas: 8 41 596218
El. paštas: konkursai@siauliai.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-06-27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.