Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43669
Skelbimo data: 2020-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VKE-33

UTENOS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir vartotojų sveikatos saugos funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų, gyvybės mokslų arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarių vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.2. pagal asmenų prašymus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
5.3. vykdo radiotechninių objektų veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
5.5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.6. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.7. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūrą;
5.8. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme; taiko visuomenės sveikatos priežiūros priemones cheminio užterštumo atvejais gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė;
5.9. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
5.10. rengia siūlymus taikyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
5.11. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
5.12. vykdo pavojingų objektų kontrolę;
5.13. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.14. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir laboratorinių tyrimų planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.15. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.17. pagal veiklos sritį konsultuoja Utenos departamento skyrių rajonuose specialistus;
5.18. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
5.19. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.21. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.22. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.23. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.24. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.25. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.26. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.