Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44436
Skelbimo data: 2020-05-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VKE-143

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – užtikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių ir skyrių rajonuose veiklos koordinavimą ir vieningą praktiką vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
4.3 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja pasirengimą ekstremaliosioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai ), vertina situacijas, organizuoja ir koordinuoja jų valdymo priemonių taikymą;
5.2. koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymą departamentuose;
5.3. koordinuoja keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;
5.4. koordinuoja imunoprofilaktikos vykdymą departamentuose;
5.5. koordinuoja hospitalinių infekcijų protrūkių, antimikrobinio atsparumo valdymą departamentuose;
5.6. koordinuoja medicininės-karantininės kontrolės pasienio kontrolės punktuose ir teritorijų bei riboto karantino kontrolės vykdymą;
5.7. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl viešojo administravimo funkcijų vykdymo, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;
5.8. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, padeda spręsti probleminius klausimus;
5.9. analizuoja ir lygina epidemiologinę situaciją atskirose teritorijose;
5.10. teikia apibendrintus visų departamentų siūlymus, nuomones Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teisėkūros iniciatyvų tobulinimo, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
5.11. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus NVSC veiklos planų rengimui;
5.12. teikia informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei NVSC veiklos klausimais;
5.13. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.14. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.15. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
5.16. pagal veiklos sritį atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
5.17. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
5.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
5.19. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
5.21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.22. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
5.25. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.