Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44435
Skelbimo data: 2020-05-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VKE-384

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – analizuoti ir vertinti įstaigos departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių ir skyrių rajonuose veiklą, teikti siūlymus dėl vieningos praktikos taikymo vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką ir šios veiklos tobulinimo.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja ir vertina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymą departamentuose, teikia siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
5.2. analizuoja ir vertina keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;
5.3. analizuoja ir vertina imunoprofilaktikos vykdymą departamentuose, teikia siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
5.4. analizuoja ir vertina hospitalinių infekcijų protrūkių, antimikrobinio atsparumo valdymą departamentuose;
5.5. analizuoja ir vertina medicininės-karantininės kontrolės pasienio kontrolės punktuose ir teritorijų bei riboto karantino kontrolės vykdymą;
5.6. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl viešojo administravimo funkcijų vykdymo, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;
5.7. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, padeda spręsti probleminius klausimus;
5.8. teikia apibendrintus visų departamentų siūlymus, nuomones Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teisėkūros iniciatyvų tobulinimo, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
5.9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.11. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų;
5.12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
5.13. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
5.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
5.15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
5.20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.