Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 6,67 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Skelbimo nr.: 61456
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 6,67 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. VKE-474


UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – koordinuoti imunoprofilaktikos vykdymą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentuose, analizuoti NVSC veiklą užkrečiamųjų ligų, valdomų skiepais, srityje, teikti siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo bei dėl vieningos praktikos taikymo.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo specialiąsias funkcijas užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktikos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties arba medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį skiepijimais valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros srityje;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. sistemina duomenis apie Lietuvos gyventojų skiepijimais valdomų užkrečiamųjų ligų sergamumą, prevencijos programų rezultatus;
7.2. analizuoja ir vertina skiepijimo apimtis nacionaliniame ir administraciniuose teritoriniuose vienetuose, analizuoja informaciją apie teritorijas, gyventojų grupes, kuriose skiepijimo apimtys nepakankamos, vertina priežastis ir siūlo priemones skiepijimo apimtims didinti;
7.3. analizuoja ir vertina statistinių ataskaitų duomenis bei informaciją apie nepageidaujamas reakcijas į imuninį vaistinį preparatą, rengia apibendrinimus ir išvadas;
7.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis vakcinomis valdomų ligų epidemiologinės priežiūros klausimais, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, visuomenei imunoprofilaktikos klausimais;
7.5. analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, koordinuoja skiepijimais valdomų (tuberkuliozės, hepatito B, poliomielito, difterijos, kokliušo, stabligės, Haemophilus influenzae B tipo, tymų, epideminio parotito, raudonukės, gripo, meningokokinės, pneumokokinės, žmogaus papilomos viruso, rota virusinės infekcijų ir kitų) užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą;
7.6. konsultuoja NVSC departamentų specialistus dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo, skiepijimais valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, imunoprofilaktikos ir nepageidaujamų reakcijų po skiepijimo klausimais;
7.7. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms;
7.8. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.9. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų, analizuoja departamentų siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia jų apibendrinimus, konsoliduotas ataskaitas;
7.10. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,
7.11. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
7.18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.