Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 6,67 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65294
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 6,67 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VKE-248


UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti infekcinių ligų sąlygotų grėsmių visuomenės sveikatai valdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų valdymo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų valdymo srityje;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą zoonozėmis, ypač pavojingomis įvežtinėmis ir retomis užkrečiamosiomis ligomis, organizuoja ir vykdo jų paplitimo tyrimus, vertina profilaktikos priemonių veiksmingumą;
7.2.koordinuoja keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;
7.3. analizuoja ir lygina epidemiologinę situaciją atskirose teritorijose;
7.4. rengia informaciją ir rekomendacijas užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais;
7.5. konsultuoja NVSC departamentų specialistus dėl epidemiologinės priežiūros klausimais;
7.6 dalyvauja įgyvendinant Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.);
7.7. stebi ir analizuoja užkrečiamųjų ligų grėsmes Europoje, pasaulyje, vertina riziką, rengia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei;
7.8. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms bendradarbiauja su ECDC Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklais, kitomis Europos Sąjungos institucijomis, PSO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis;,
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, visuomenei užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.11. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų, analizuoja departamentų siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia jų apibendrinimus, konsoliduotas ataskaitas;
7.12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,
7.13. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
7.20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

8. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.