Vadybininkas-administratorius (terminuota darbo sutartis, koeficientas 7,5)

Skelbimo nr.: 58909
Skelbimo data: 2019-06-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Rokiškio baseinas
Pareigos: Vadybininkas-administratorius (terminuota darbo sutartis, koeficientas 7,5)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Rokiškio baseino direktoriaus 2019 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. P-49

VADYBININKO — ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Vadybininko — administratoriaus pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Vadybininkas – administratorius pareigybė, kuriai būtinas ne žemesnis kaip aukštasis; universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, darbo teisę, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

3.3. mokėti informaciją valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.4. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti WS Excel, MS Office, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, elektroniniu paštu bei duomenų bazėmis;

3.5. Vadybininkas–administratorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Rokiškio baseino nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais nuostatais.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. informuoja baseino direktorių apie gautus pranešimus;

4.2. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

4.3. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus;

4.4. ruošia bei talpina informaciją baseino internetiniame puslapyje;

4.5. atsako už informacines technologijas, kasos apskaitos ir valdymo sistemą, administracinį modulį, darbuotojų kompiuterių priežiūrą.

4.6. teikia informaciją baseino lankytojams;

4.7. ieško naujų klientų, rūpinasi įstaigos komercijos gerinimu;

4.8. atsakingas už reklaminio ploto nuomą, ieško nuomininkų, sudaro sutartis, prašymus, leidimus;

4.9. formuoja bylas, rengia sutartis, raštus, ruošia įstaigos direktoriaus įsakymus dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo užmokesčio skatinimo bei nuobaudų jiems taikymo, komandiravimo, kvalifikacijos kėlimo, vykdo susirašinėjimą su organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis;

4.10. kartu su įstaigos direktoriumi rengia ir nuolat tobulina įstaigos veiklos, pardavimų strategiją ir investicijų planus, siūlo naujas paslaugų rūšis, sistemina informaciją apie skelbiamus projektus, programas;

4.11. vykdo įstaigos teikiamų paslaugų pardavimus, ieško naujų klientų, rūpinasi įstaigos komercijos gerinimu;

4.12. atsakingas už duomenų apsaugą;

4.13. gali atlikti ir kitas pareigas suderinus su darbdaviu arba jo įgaliotu asmeniu;

4.14. ruošia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

4.15. vykdo kitus teisėtus įstaigos direktoriaus nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

4.15. vykdo direktoriaus funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.

________________________

Susipažinau ir sutinku:

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Taikos g. 21A, Rokiškis
Telefonas: 8-610 91845
El. paštas: info@rokiskiobaseinas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.