Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Vaiguvos seniūnijos vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42703
Skelbimo data: 2019-10-24
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Vaiguvos seniūnijos vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. PA-166
2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. PA-180VAIGUVOS SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiguvos seniūnijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti seniūnijos veiklos dokumentus bei vykdyti seniūno funkcijas jam nesant.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje – viešojo administravimo ir dokumentų valdymo (raštvedyba, archyvas) – srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
7. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

9. Dokumentų valdymo sistemos (toliau–DVS) „Kontora“ raštinėje dokumentų registruose registruoja kalendoriniais metais parengtus ir gautus dokumentus.
10. Į DVS „Kontora“ raštinę suveda kalendorinių metų dokumentacijos planą, registrus.
11. Rengia įstaigos dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, registrų sąrašą, įrašo suvestinius duomenis.
12. Rengia bylų apyrašus, pažymą apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą.
13. Tvarko priskirtas bylas, jas saugo, o pasibaigus saugojimo terminui atrenka jas naikinti ar perduoda tolesniam saugojimui regioniniam valstybės archyvui.
14. Priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus.
15. Rengia ir teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
16. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
17. Tvarko notarinių veiksmų dokumentus.
18. Rengia seniūno įsakymų ir kitų dokumentų projektus seniūnijos veiklos organizavimo klausimais.
19. Pildo seniūnijos darbuotojų ir dirbančių viešuosius darbus asmenų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
20. Rengia sutartis su asmenimis, kuriems paskirtas socialinis būstas, renka socialinio būsto nuomos mokesčius ir vykdo mokėjimų kontrolę.
21. Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, teikia ataskaitas rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui.
22. Rengia ir tvarko viešuosius darbus dirbančių asmenų įdarbinimo dokumentus, rengia pažymas ir teikia ataskaitas kitoms institucijoms šiais klausimais.
23. Rengia ir tvarko visuomenei naudingus darbus dirbančių asmenų dokumentus.
24. Rengia leidimus laidoti seniūnijos kapinėse.
25. Kontroliuoja seniūnijos kapinių prižiūrėtojų pildomus laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalus.
26. Tvarko pirminę buhalterinę apskaitą ir griežtos atskaitomybės numeruotų blankų apskaitą.
27. Renka jam pagal kompetenciją priskirtus statistinius duomenis ir teikia ataskaitas rajono savivaldybės institucijoms bei kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Renka ir pateikia duomenis seniūnijos teritorijoje esančioms mokykloms ir administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, apie vaikus, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
29. Renka ir teikia duomenis Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei apie nesimokančius, nedirbančius, neieškančius darbo asmenis nuo 16 iki 29 metų.
30. Pagal kompetenciją renka ir teikia prašomą informaciją kitoms institucijoms.
31. Rašo Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos posėdžių protokolus.
32. Rengia leidimus prekiauti, teikti paslaugas viešose vietose, tvarko leidimų apskaitą.
33. Nustatyta tvarka rengia gyventojų apklausas.
34. Padeda organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, administracijos darbuotojais.
35. Padeda seniūnui organizuoti seniūnaičių ir seniūnaičių išplėstines sueigas, rengia reikalingus dokumentus ir ataskaitas, susijusias su šių sueigų veikla.
36. Rašo seniūnaičių sueigų protokolus ir tvarko jų registrą.
37. Padeda rengti seniūnijos metų ataskaitas ir metinį veiklos planą.
38. Padeda seniūnui organizuoti kultūros, sporto ir kitus renginius.
39. Pagal kompetenciją atlieka seniūnijos specialisto socialiniam darbui funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
40. Pavaduoja seniūną ligos, atostogų ir komandiruočių metu.
41. Vykdydamas seniūno ir specialisto socialiniam darbui pareigas, vairuoja seniūnijos tarnybinį automobilį
42. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
43. Yra materialiai atsakingas už materialinių vertybių saugojimą, apdorojimą, pardavimą, išdavimą, transportavimą ir panaudojimą.
44. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
45. Vykdo kitus seniūno žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

46. Seniūnijos vyriausiasis specialistas yra pavaldus seniūnui.


Susipažinau

_____________________ ________________ ________________________
(Data) (Parašas) (Vardas ir pavardė)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.