Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44811
Skelbimo data: 2020-07-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. B1-662

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

ALYTAUS DEPARTAMENTO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Alytaus departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti VMVT kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimą VMVT Alytaus departamente ir jam pavaldžiuose padaliniuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – vidaus administravimo ir specialiojoje – veterinarijos, gyvūnų gerovės, pašarų ir jų priedų, ūkinių gyvūnų veislininkystės, maisto valstybinės kontrolės planavimo ir atskaitingumo,kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo ir valdymo (vertinimo ir jos tobulinimo) srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos arba veterinarijos krypties, arba maisto technologijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. diegia kokybės vadybos sistemą, užtikrina VMVT kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimą, efektyviai valdo kokybės vadybos sistemos procesus VMVT Alytaus departamente ir jam pavaldžiuose padaliniuose, pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 (toliau – Standartas) reikalavimus;

5.2. analizuoja ir teikia pasiūlymus VMVT kokybės vadybos sistemos ir kokybės vadybos sistemos dokumentų tobulinimui, teikia pastabas VMVT kokybės vadybos sistemos dokumentų projektams;

5.3. koordinuoja VMVT kokybės vadybos sistemos dokumentuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

5.4. rengia VMVT kokybės vadybos sistemoje ir /ar standarte nustatytus dokumentus;

5.5. organizuoja ir koordinuoja VMVT Alytaus departamente atlikto vidaus kokybės vadybos sistemos audito metu nustatytų neatitikčių pašalinimą, numato koregavimo veiksmus ir užtikrina jų įgyvendinimą bei vertina šių veiksmų efektyvumą;

5.6. vykdo vidaus kokybės vadybos sistemos auditus VMVT Alytaus departamento pavaldžiuose skyriuose;

5.7. konsultuoja VMVT Alytaus departamentą ir jam pavaldžius padalinius kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo klausimais, supažindina darbuotojus su VMVT vadybos kokybės sistemos dokumentais;

5.8. sudaro sąlygas akreditavimo institucijai atlikti įvertinimus, dokumentų analizę ir užtikrina reikalaujamų dokumentų ir jų kopijų pateikimą;

5.9. koordinuoja, suveda valstybinės maisto, veterinarinės, veislininkystės kontrolės duomenų suvedimą į atitinkamas informacinius duomenų registrus / bazes /sistemas;

5.10. koordinuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant, apibendrinant ir teikiant VMVT Alytaus departamento direktoriui metų veiklos ir valstybinės maisto ir veterinarinės, veislininkystės kontrolės planus, metų bei kitas ataskaitas;

5.11. organizuoja ir dalyvauja atliekant valstybinės maisto, veterinarinės, veislininkystės kontrolės efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą;

5.12. atlieka teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimą;

5.13. vertina specialistų, vykdančių valstybinę maisto, veterinarinę, ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolę ūkio subjektų patikrinimo aktų pildymo atitikimą teisės aktų reikalavimams;

5.14. koordinuoja, planuoja valstybinę kontrolę atliekančių pareigūnų mokymus, nustato mokymų poreikį, sudaro mokymo planus;

5.15. pagal kompetenciją atstovauja VMVT Alytaus departamentą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

5.16. VMVT Alytaus departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja patikrinimuose;

5.17. teikia konsultacijas subjektams maisto, veterinarijos, ūkinių gyvūnų veislininkystės klausimais;

5.18. savo darbe vadovaujasi VMVT direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis VMVT taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;

5.19. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą, jam nesant;

5.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, VMVT Alytaus departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus VMVT Alytaus departamento direktoriui.


Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Vaidutė Raišytė-Žiemienė, tel. (8 5) 240 4367, el. p. vaidute.raisyte@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.