Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43790
Skelbimo data: 2020-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17d.

įsakymu Nr. B1-677

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento (toliau – Panevėžio departamentas) direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Departamento direktoriaus pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti Panevėžio departamento darbą, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavestų maisto saugos, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityje, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų kontrolės funkcijų įgyvendinimą, kad į šalies rinką tiekiamas ir eksportuojamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir importuojančios valstybės reikalavimus, gyvūnų sveikatos ir gerovės, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos ir ženklinimo, veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų naudojimo, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų ir jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo, gyvūnų prekybos, importo, eksporto ir tranzito, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, veislininkystės priežiūros ir kontrolės reikalavimų laikymąsi.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos vidaus administravimo ir specialiojoje srityje – valstybinės maisto, veterinarinės kontrolės ir veislininkystės priežiūros ir kontrolės.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties veterinarijos ir / ar maisto saugos srityse ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties;

4.3. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, gebėti juos įvertinti ir organizuoti jų įgyvendinimą;

4.4. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą A2 lygiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. įgyvendina Panevėžio departamento nuostatuose nustatytus tikslus, uždavinius, funkcijas;

5.2. planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja Panevėžio departamento darbą, nustato veiklos plėtojimo ir tobulinimo kryptis, perspektyvas;

5.3. tvirtina veiklos planus, įgyvendina maisto taršos stebėsenos programų, medžiagų liekanų kontrolės gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse, ir meduje stebėsenos programų ir kitų programų, planų, skubių veiksmų procedūrų, nustačius ar gavus informaciją apie nesaugų maistą, įgyvendinimą, rengia įgyvendinimo ataskaitas, vidaus informacinius dokumentus;

5.4. organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Panevėžio departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą, analizuoja jų darbo rezultatus, ieško sprendimų būdų rodikliams gerinti, nustato užduotis, vertina tiesioginę veiklą;

5.5. pagal kompetenciją atstovauja Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT) ir priima sprendimus atitinkamame Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame (-iuose) vienete (-uose);

5.6. atstovauja Panevėžio departamentą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose; nustatyta tvarka bendradarbiauja su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

5.7. atsiskaito VMVT direktoriui už Panevėžio departamento veiklą;

5.8. skiria valstybės tarnautojus, atitinkančius jų pareigybės aprašymuose nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus Panevėžio departamento funkcijoms atlikti;

5.9. VMVT direktoriaus teisės aktuose nustatytais atvejais leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

5.10. organizuoja tiesiogiai jam pavaldžių Panevėžio departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, mokymą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, darbo sąlygomis ir priešgaisrine sauga;

5.11. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja asmenų skundų registravimą, tyrimą ir atsakomųjų raštų parengimą ir pateikimą;

5.12. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja asmenų įvertinimą dėl veterinarinės kontrolės, pašarų ūkio subjekto ir maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registravimo / veiklos sustabdymo / veiklos atnaujinimo / veiklos uždraudimo;

5.13. išduoda veterinarinės paskirties ir kitus dokumentus;

5.14. taiko teisės aktų nustatyta tvarka administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, priima sprendimus dėl subjekto veiklos ribojimo, rinkos ribojimo priemonių taikymo;

5.15. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja metodinės pagalbos teikimą asmenims;

5.16. nustatyta tvarka bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis (spauda, radiju, televizija);

5.17. pavedus VMVT vadovybei, atstovauja VMVT Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje;

5.18. teikia pasiūlymus teisės aktų, kitų dokumentų projektams;

5.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

5.20. pagal kompetenciją įgyvendina VMVT kokybės politiką ir organizuoja, kad visa kontrolės veikla Panevėžio departamente būtų vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas bei atitiktų standarto reikalavimus;

5.21. pagal kompetenciją vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas; savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais;

5.22. pagal kompetenciją atlieka valstybinę maisto ir veterinarijos kontrolę, veislininkystės priežiūrą ir kontrolę kituose šalies teritorijos administraciniame (-iuose vienete (-uose);

5.23. vykdo jam patikėto turto administravimą, valdymą;

5.24. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio VMVT direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus VMVT direktoriui.

___________________

Susipažinau

________________________________

(Parašas)

________________________________

(Vardas, pavardė)

________________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, tel. (8 5) 2491643, el. p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.