Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44665
Skelbimo data: 2020-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d.

įsakymu Nr. B1-684

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. B1-234 redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VILNIAUS DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento (toliau – Vilniaus departamentas) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto paskirtis – užtikrinti VMVT kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimą VMVT Vilniaus departamente ir jam pavaldžiuose padaliniuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – veterinarijos, gyvūnų gerovės, pašarų ir jų priedų, ūkinių gyvūnų veislininkystės, maisto valstybinės kontrolės planavimo ir atskaitingumo, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo ir valdymo (vertinimo ir jos tobulinimo) srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos krypties arba veterinarijos krypties, maisto technologijos arba maisto studijų krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. diegia kokybės vadybos sistemą, užtikrina VMVT kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimą, efektyviai valdo kokybės vadybos sistemos procesus VMVT Vilniaus departamente ir jam pavaldžiuose padaliniuose, pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 (toliau – Standartas) reikalavimus;

5.2. analizuoja ir teikia pasiūlymus VMVT kokybės vadybos sistemos ir kokybės vadybos sistemos dokumentų tobulinimui, teikia pastabas VMVT kokybės vadybos sistemos dokumentų projektams;

5.3. koordinuoja VMVT kokybės vadybos sistemos dokumentuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

5.4. rengia VMVT kokybės vadybos sistemoje ir /ar standarte nustatytus dokumentus;

5.5. organizuoja ir koordinuoja VMVT Vilniaus departamente atlikto vidaus kokybės vadybos sistemos audito metu nustatytų neatitikčių pašalinimą, numato koregavimo veiksmus ir užtikrina jų įgyvendinimą bei vertina šių veiksmų efektyvumą;

5.6. vykdo vidaus kokybės vadybos sistemos auditus VMVT Vilniaus departamento pavaldžiuose skyriuose;

5.7. konsultuoja VMVT Vilniaus departamentą ir jam pavaldžius padalinius kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo klausimais, supažindina darbuotojus su VMVT vadybos kokybės sistemos dokumentais;

5.8. sudaro sąlygas akreditavimo institucijai atlikti įvertinimus, dokumentų analizę ir užtikrina reikalaujamų dokumentų ir jų kopijų pateikimą;

5.9. koordinuoja, suveda valstybinės maisto, veterinarinės, veislininkystės kontrolės duomenų suvedimą į atitinkamas informacinius duomenų registrus / bazes /sistemas;

5.10. koordinuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant, apibendrinant ir teikiant VMVT Vilniaus departamento direktoriui metų veiklos ir valstybinės maisto ir veterinarinės, veislininkystės kontrolės planus, metų bei kitas ataskaitas;

5.11. organizuoja ir dalyvauja atliekant valstybinės maisto, veterinarinės, veislininkystės kontrolės efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą;

5.12. atlieka teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimą;

5.13. vertina specialistų, vykdančių valstybinę maisto, veterinarinę, ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolę ūkio subjektų patikrinimo aktų pildymo atitikimą teisės aktų reikalavimams;

5.14. koordinuoja, planuoja valstybinę kontrolę atliekančių pareigūnų mokymus, nustato mokymų poreikį, sudaro mokymo planus;

5.15. pagal kompetenciją atstovauja VMVT Vilniaus departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

5.16. VMVT Vilniaus departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja patikrinimuose;

5.17. teikia konsultacijas subjektams maisto, veterinarijos, ūkinių gyvūnų veislininkystės klausimais;

5.18. savo darbe vadovaujasi VMVT direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis VMVT taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;

5.19. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą, jo nesant;

5.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, VMVT Vilniaus departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus departamento direktoriui.

_________________

Susipažinau

___________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas ir pavardė)

___________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, te. (8 5) 2491643, el.p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.