Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorius (PA koeficientas 16,20) (įstaigos vadovas)

Skelbimo nr.: 41869
Skelbimo data: 2019-07-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorius (PA koeficientas 16,20) (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-255

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

MAŽEIKIŲ SKYRIAUS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus (toliau – Skyrius) direktoriaus pareigybė yra įstaigos vadovo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus direktoriaus pareigybė reikalinga Skyriaus darbo organizavimui įgyvendinant Skyriaus uždavinius, veiklos tikslus bei atliekant nustatytas funkcijas organizuojant valstybinį socialinį draudimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybinio socialinio draudimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius socialinį draudimą, Fondo biudžeto sandarą, Fondo biudžeto rodiklius, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų, kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, draudimo sumų apskaičiavimą dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje bei nedarbingumo kontrolę, teisės aktus, susijusius su vaikų išlaikymo išmokomis ir Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje bei būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, procesinę, civilinę bei administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.5. Mokėti valdyti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, gebėti priimti optimalius sprendimus.

4.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai, veiklos tikslai bei atliekamos nustatytos funkcijos.

5.2. Užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų.

5.3. Užtikrina Skyriaus metinio veiklos plano parengimą ir pateikimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba).

5.4. Sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. Priima sprendimus ar įgalioja Skyriaus valstybės tarnautoją priimti sprendimus skirti socialinio draudimo pensijas, pašalpas, kitas socialinio draudimo išmokas bei išmokas iš valstybės biudžeto.

5.6. Priima sprendimus dėl permokėtų socialinio draudimo pensijų, pašalpų, kitų socialinio draudimo išmokų bei išmokų iš valstybės biudžeto išieškojimo, taip pat dėl socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų išieškojimo priverstine tvarka teisės aktų nustatytais atvejais.

5.7. Užtikrina socialinio draudimo pensijų, pašalpų, kitų socialinio draudimo išmokų, išmokų iš valstybės biudžeto mokėjimą ir jų apskaitos tvarkymą.

5.8. Užtikrina draudėjų ir vaikų išlaikymo skolininkų draudėjų apskaitos tvarkymą, skolų valstybinio socialinio draudimo fondui bei valstybės biudžetui išieškojimo kontrolę.

5.9. Užtikrina Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatyme apibrėžtos centrinės institucijos funkcijų įgyvendinimą, dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo.

5.10. Užtikrina socialinio draudimo vykdymą ir skolų Fondo biudžetui išieškojimo procedūrų vykdymą, dėl asmenų išvykusių į kitą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybę narę, ar Šveicarijos Konfederaciją, ar vienu metu dirbančių Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje.

5.11. Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina vidaus tvarkos dokumentus, veiklos planus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi.

5.12. Užtikrina Skyriaus tvarkomos buhalterinės apskaitos organizavimą ir tinkamą apskaitos dokumentų išsaugojimą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą ir turto apsaugą, Skyriaus vidaus kontrolės sistemos planavimą, įgyvendinimą, veikimo priežiūrą, palaikymą ir dokumentavimą

5.13. Užtikrina Skyriaus veiklos sąnaudų sąmatos projekto rengimą ir pateikimą Fondo valdybai laiku.

5.14. Užtikrina saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymą Skyriuje.

5.15. Užtikrina socialinio draudimo rodiklių analizės vykdymą ir priemonių šiems rodikliams pagerinti įgyvendinimą, atitinkamų pasiūlymų pateikimą Fondo valdybai.

5.16. Analizuoja Skyriaus veiklą ir vykstančius pokyčius, kylančias problemas, nustato jų priežastis, priima sprendimus veiklos kokybei gerinti.

5.17. Užtikrina Skyriaus veiklos rizikos valdymą.

5.18. Užtikrina Skyriaus korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevenciją.

5.19. Tvirtina Skyriaus organizacinę valdymo struktūrą, administracijos padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašus.

5.20. Užtikrina Skyriaus personalo valdymą.

5.21. Priima į darbą ir atleidžia iš darbo Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines/ drausmines nuobaudas ir pašalpas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.22. Komandiruoja Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus atlikti tarnybinių užduočių.

5.23. Organizuoja ir užtikrina Skyriaus dokumentų valdymą Lietuvos archyvų departamento nustatyta tvarka, tvirtina Skyriaus bylų dokumentacijos planą, kitus apskaitos dokumentus

5.24. Užtikrina duomenų, suvedamų į Fondo valdybos informacinę sistemą, teisingumą ir teisėtumą, Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumo vartotojams analizę bei keitimų testavimą.

5.25. Organizuoja skundų, prašymų, pareiškimų ir ginčų dėl socialinio draudimo santykių nagrinėjimą, informacijos apsaugą ir saugos politikos įgyvendinimą Skyriuje.

5.26. Atsiskaito už Skyriaus veiklą Fondo valdybos direktoriui.

5.27. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymus teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

5.28. Veikia Skyriaus vardu, atstovauja Skyriui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis.

5.29. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis ir įstaigomis, kitomis įstaigomis, organizacijomis bei su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis pagal Skyriaus kompetenciją.

5.30. Vykdo ir kitus su įstaigos funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriui.

Susipažinau

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)

____________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius (įėjimas iš Pilies g.)
Telefonas: 8 5 2196818
El. paštas: Aida Akudovičiūtė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos specialistė, aida.akudoviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.