Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44740
Skelbimo data: 2020-06-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 17.20
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-290

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

KANCLERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Fondo valdybos kanclerio pareigybė yra reikalinga vadovauti, koordinuoti ir kontroliuoti priskirtų kuruoti Fondo valdybos struktūrinių padalinių veiklą, taip pat užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių darbą pagal kuruojamas sritis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje - įstaigos vidaus administravimo: veiklos buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, turto valdymo, personalo valdymo – veiklos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį įstaigos vidaus administravimo srityje;

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymą ir vykdymą, taip pat su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą ir administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, turto valdymą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

4.5. Mokėti valdyti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, gebėti priimti optimalius sprendimus.

4.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Fondo valdybos darbą pagal kuruojamas sritis, planuoja kuruojamų Fondo valdybos struktūrinių padalinių darbą, nustato veiklos perspektyvas ir strategijas.

5.2. Analizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Fondo valdybos struktūrinių padalinių nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymo kokybę, savalaikiškumą ir atitikimą Fondo valdybos metinio veiklos plano tikslams ir uždaviniams, koordinuoja ir kontroliuoja įsakymų, nurodymų bei pavedimų vykdymą kuruojamuose Fondo valdybos struktūriniuose padaliniuose.

5.3. Analizuoja kuruojamų Fondo valdybos struktūrinių padalinių veiklos pokyčius ir problemas, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui dėl kuruojamų struktūrinių padalinių darbo organizavimo gerinimo, veiklos procedūrų tobulinimo.

5.4. Analizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių darbą kuruojamais klausimais, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui dėl jų darbo efektyvumo gerinimo.

5.5. Dalyvauja priimant su kuruojamų Fondo valdybos struktūrinių padalinių veikla susijusius sprendimus.

5.6. Dalyvauja valdant kuruojamų Fondo valdybos struktūrinių padalinių žmogiškuosius išteklius.

5.7. Dalyvauja ir užtikrina kuruojamų Fondo valdybos struktūrinių padalinių dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

5.8. Priima asmenis, nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir paklausimus bei priima administracinius sprendimus kuruojamų skyrių struktūrinių padalinių veiklos klausimais.

5.9. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis pagal šios pareigybės kompetenciją, Fondo valdybos direktoriui pavedus, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui dėl bendradarbiavimo vystymo.

5.10. Atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose bei įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją.

5.11. Vykdo Fondo valdybos direktoriaus ar kito Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo pareigas jų nesant darbe, Fondo valdybos direktoriui pavedus.

5.12. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius Fondo valdybos direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriui.

________________________

Susipažinau:

_________________________

(Parašas)

_________________________

(Vardas ir pavardė)

_________________________

(Data)
Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos pr. 12-101, 09308 Vilnius Tel. (8 5) 272 4864 El. p. info@sodra.lt Kontaktai išsamesnei informacijai: Personalo valdymo skyriaus patarėja Gražina Muzikaitė (tel. (8 5) 272 4071, el. p. grazina.muzikaite@sodra.lt)
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Marina Mažionienė
Telefonas: 8 5 2196825
El. paštas: marina.mazioniene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.