Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus Skyriaus vedėjas (PA koeficientas 13,05) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42138
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus Skyriaus vedėjas (PA koeficientas 13,05) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-292

VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir kitose Fondo įstaigose, susijusiose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau visos kartu – Fondo administravimo įstaigos), užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teisingą finansinių – ūkinių operacijų registravimą, turto ir įsipareigojimų apskaitą, vykdyti išankstinę finansų kontrolę Fondo valdyboje, Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų ir investicinės veiklos planavimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ar buhalterinės apskaitos srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų ir investicinės veiklos konsoliduotų projektų rengimą ir pateikimą Fondo valdybos Statistikos, analizės ir prognozės skyriui.

5.2. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų investicinės veiklos, veiklos sąnaudų sąmatų parengimą pagal veiklos sąnaudų klasifikacinius straipsnius, finansavimo šaltinius, programas.

5.3. Analizuoja Fondo administravimo įstaigų prašymus dėl veiklos sąnaudų sąmatų tikslinimo ir užtikrina jų pakeitimų projektų parengimą.

5.4. Užtikrina Fondo valdybos direktoriaus įsakymų dėl Fondo administravimo įstaigų finansavimo ilgalaikio turto įsigijimui projektų rengimą.

5.5. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatinės drausmės kontrolę.

5.6. Užtikrina išankstinės finansų kontrolės vykdymą, remiantis pateiktais dokumentais ir kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

5.7. Analizuoja Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų efektyvumą ir teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį dėl jų mažinimo.

5.8. Užtikrina Fondo valdybos ūkinės ir finansinės veiklos apskaitos operacijų teisėtumą bei tinkamą buhalterinės apskaitos dokumentų įforminimą.

5.9. Užtikrina finansų kontrolės būklės vertinimą Fondo administravimo įstaigose pagal jų pateiktas finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus duomenis.

5.10. Užtikrina Fondo valdybos finansų kontrolės būklės ataskaitos parengimą ir pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatytais terminais.

5.11. Užtikrina Fondo valdybos darbuotojų darbo užmokesčio bei kitų išmokų apskaičiavimą ir išmokėjimą nustatytais terminais.

5.12. Užtikrina gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą ir pervedimą nustatytais terminais.

5.13. Užtikrina Fondo valdybos turto, skolų ir piniginių lėšų inventorizacijos atlikimą Fondo valdybos direktoriui pavedus.

5.14. Užtikrina centralizuotą Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų ir investicinės veiklos išlaidų apmokėjimą.

5.15. Užtikrina Fondo valdybos sutarčių vykdymo garantinių raštų, gautų sąskaitų faktūrų, prekių, paslaugų ar darbų perdavimo ir priėmimo aktų registravimą ir saugojimą.

5.16. Užtikrina Fondo valdybos sutarčių, išskyrus duomenų teikimo, originalų saugojimą.

5.17. Užtikrina Fondo valdybos sutarčių atsiskaitymų vykdymo kontrolę.

5.18. Užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą investicinių projektų rengime.

5.19. Užtikrina Fondo valdybos tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą.

5.20. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų tarpinių ir metinių konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą.

5.21. Užtikrina Fondo valdybos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimą.

5.22. Užtikrina III konsolidavimo lygio Fondo valdybos metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą.

5.23. Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų parengtų Fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų tikrinimo ir analizės procesą.

5.24. Užtikrina Fondo valdybos metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, duomenų eliminavimo informacijos bei duomenų apie tarpusavio operacijas su kitais viešojo sektoriaus subjektais, su kuriais turėjo tarpusavio operacijų, teikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

5.25. Užtikrina ataskaitų parengimą ir teisės aktų nustatytais terminais arba pagal pareikalavimą pateikimą Finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Fondo administravimo įstaigoms, Statistikos departamentui ir kitoms valstybės įstaigoms.

5.26. Užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengime ir teikime Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, pagal Skyriaus kompetenciją.

5.27. Užtikrina Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos įgyvendinimą.

5.28. Užtikrina Skyriaus dokumentų, tvarkų, metodikų projektų Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų panaudojimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais rengimą.

5.29. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų konsultavimą, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą veiklos sąnaudų ir turto buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimo klausimais.

5.30. Užtikrina centralizuotą Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos klasifikatorių tvarkymą Finansų valdymo sistemoje (toliau – FVS).

5.31. Užtikrina centralizuotą Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos koreguojančių įrašų registravimą, veiklos apskaitos finansinių periodų atidarymą ir uždarymą FVS.

5.32. Užtikrina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų registruojami apskaitoje ir įtraukti į apskaitos registrus laiku, tinkamai ir tiksliai bei pagrįsti patvirtinančiais dokumentais.

5.33. Užtikrina prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei jų atsakymų projektų rengimą Fondo valdybos direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.

5.34. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus, užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

5.35. Užtikrina su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusių dokumentų bylų formavimą, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą, rengimą archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perdavimą į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą Fondo valdybos dokumentacijos planą.

5.36. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą ir paraiškų pirkimų planui sudaryti bei perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

5.37. Užtikrina funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio nustatymą bei pasiūlymų teikimą, užduočių programinės įrangos, susijusios su Skyriaus funkcijų vykdymu, kūrimui ir tobulinimui rengimą bei Skyriaus dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

5.38. Užtikrina vadovavimą Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrina funkcijų paskirstymą Skyriaus darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą.

5.39. Užtikrina tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę bei išankstinę finansų kontrolę Fondo valdyboje.

5.40. Pasirašo teisės aktų nustatytas finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas ir konsoliduotų ataskaitų rinkinius Fondo valdybos direktoriui įgaliojus.

5.41. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymų organizavimą pagal Skyriaus kompetenciją.

5.42. Organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

5.43. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

5.44. Atstovauja Fondo valdybai Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.

5.45. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.

Susipažinau

___________________

(Parašas)

___________________

(Vardas, pavardė)

___________________

(Data)

________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyr. specialistas, el. p. zigimantas.peciura@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.