Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44775
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.30
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-300

VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) administracijos padalinių pateiktas paraiškas Fondo valdybos pirkimų planui sudaryti, centralizuotai valdyti ir tvarkyti Finansų valdymo sistemą (toliau – FVS), rengti Fondo valdybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau visos kartu – Fondo administravimo įstaigos) veiklos sąnaudų sąmatų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondo) investicinės veiklos sąmatų projektus ir jų pakeitimus, stebėti, analizuoti ir kontroliuoti Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatų ir Fondo investicinės veiklos sąmatų vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ar buhalterinės apskaitos srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybinį socialinį draudimą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Atlieka Fondo valdybos administracijos padalinių pateiktų paraiškų Fondo valdybos pirkimų planui sudaryti analizę ir registravimą FVS ir koordinuoja šių paraiškų koregavimo procesą, kad paraiškos atitiktų numatytus veiklos sąnaudų sąmatų ir Fondo investicinės veiklos projektus.

5.2. Tikrina, analizuoja ir koreguoja į FVS įvestus Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatų ir Fondo investicinės veiklos sąmatų projektų duomenis.

5.3. Analizuoja ir vertina pateiktų prašymų dėl Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatų koregavimo pagrįstumą, rengia patikslintų sąmatų projektus bei vykdo korekcinius veiklos sąnaudų sąmatų ir Fondo investicinės veiklos sąmatų biudžeto straipsnių koregavimo įrašus.

5.4. Rengia bei teikia įsakymų projektus dėl Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatų ir Fondo investicinės veiklos sąmatų ir (ar) jų pakeitimų tvirtinimo.

5.5. Analizuoja ir kontroliuoja Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatų ir Fondo investicinės veiklos sąnaudų vykdymą.

5.6. Konsultuoja Fondo administravimo įstaigas ir teikia metodinę pagalbą priskirtos srities klausimais, rengia ir atnaujina Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų planavimo metodiką.

5.7. Užtikrina Fondo valdybos ūkinės ir finansinės veiklos apskaitos operacijų teisėtumą bei tinkamą buhalterinės apskaitos dokumentų įforminimą pagal šios pareigybės kompetenciją.

5.8. Kaupia funkcijų vykdymui reikalingus duomenis, teikia pasiūlymus bei rengia užduotis programinės įrangos, susijusios su Skyriaus funkcijų vykdymu, apskaitos procesų skaitmenizavimu, optimizavimu, kūrimui ir tobulinimui bei dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.

5.9. Rengia Skyriaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, nagrinėja prašymus, skundus, pareiškimus ir rengia atsakymų projektus.

5.10. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

5.11. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina ir saugo su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius dokumentus iki perdavimo į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą Fondo valdybos dokumentacijos planą.

5.12. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, su Fondo valdybos administravimo įstaigomis, teikia duomenis vidaus ir išorės auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.

5.13. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.14. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

___________________

(Parašas)

___________________

(Vardas, pavardė)

___________________

(Data)

________________________________
Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos pr. 12-101, 09308 Vilnius Tel. (8 5) 272 4864 El. p. info@sodra.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Danguolė Kūrienė
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: danguole.kuriene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.