Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės ekspertas (S) (pareiginės algos koeficientas nuo 8,52)

Skelbimo nr.: 60324
Skelbimo data: 2019-09-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės ekspertas (S) (pareiginės algos koeficientas nuo 8,52)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. V-3

(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m.kovo 26 d.

įsakymo Nr. V-120 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO

BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR METODOLOGIJOS GRUPĖS EKSPERTO (S)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės (toliau – Grupė) eksperto (S) (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis – A1.
  3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.
  4. Pareigybės paskirtis – teikti konsultacijas ir praktinę pagalbą Centro buhalteriams tvarkant apskaitą, sudarant finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

5.4. mokėti dirbti su viešojo sektoriaus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti naudojamomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis;

5.5. mokėti teikti mokėjimo paraiškas ir kitą informaciją į valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAM sistema);

5.6. mokėti rengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.7. mokėti teikti duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKI sistema);

5.8. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnautojų, pareigūnų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimą;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,, slaptai“;

5.10. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

5.11. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.12. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. teikia praktinę pagalbą Centro buhalteriams tvarkant užsakovų buhalterinę apskaitą:

6.1.1. suveda apskaitos dokumentų duomenis į finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą;

6.1.2. teikia mokėjimo paraiškas ir kitus duomenis į VBAM sistemą;

6.1.3. sudaro finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;

6.2. konsultuoja praktiniais finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos naudojimo klausimais;

6.3. rengia mokymų medžiagą ir mokymus Departamento darbuotojams VSAKI sistemos naudojimo ir kitais klausimais;

6.4. teikia duomenis į VSAKI sistemą;

6.5. skaičiuoja viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį;

6.6. kontroliuoja ir tikrina perkeliamus apskaitos duomenis iš užsakovo naudotos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos į Centro naudojamą finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą;

6.7. pasikeitus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams ar kitiems buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantiems teisės aktams, rengia apskaitos politikos ir buhalterinės apskaitos vadovų projektų pakeitimus ar papildymo projektus bei inicijuoja vidaus procesų pokyčius;

6.8. dalyvauja rengiant, standartizuojant bei peržiūrint apskaitos ir dokumentų judėjimo procesus;

6.9. rengia teisės aktų, reglamentuojančių Departamento veiklą, taip pat įstaigoms adresuotų raštų dėl centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos funkcijų projektus;

6.10. rengia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų Centro padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

6.11. siekiant užtikrinti, kad tinkamai būtų atliekamos priskirtos funkcijos, be anksčiau išvardytų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

6.11.1. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;

6.11.2. Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Departamento darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų;

6.11.3. teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;

6.11.4. dalyvauja Grupės, Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.11.5. bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;

6.11.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus.

Susipažinau

___________________

(Parašas)

_______________________________

(Vardas ir pavardė)

_____________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Telefonas: +370 67594086
El. paštas: monika.mikalauskaite@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.