Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas nuo 7,6)

Skelbimo nr.: 60097
Skelbimo data: 2019-08-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas nuo 7,6)
Pareigybės aprašymas:
NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR METODOLOGIJOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Veiklos organizavimo ir metodologijos grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – rengti Centro veiklos planą ir Departamento administracinių funkcijų vykdymą, rengti ir administruoti Departamento veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.3. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais strateginio planavimo metodiką ir gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą,
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
5.7. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, rengti išvadas;
5.8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. koordinuoja ir organizuoja Centro struktūrinių padalinių veiklos planų parengimą, rengia Centro metinį veiklos planą;
6.2. rengia Centro metinę veiklos ataskaitą ir metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
6.3. vykdo Centro metinio veiklos plano priemonių ir asignavimų panaudojimo stebėseną;
6.4. teikia Centro padaliniams metodologinę pagalbą planuojant Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo priemones;
6.5. rengia ir teikia informaciją Finansų ministerijai rengiant ir įgyvendinant strateginį planą;
6.6. administruoja struktūrinių padalinių siūlymus dėl veiklos tobulinimo;
6.7. organizuoja ir atlieka Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia siūlymus dėl Centro veiklos planavimo tobulinimo;
6.8. rengia Centro programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų suvestinę, rezultato ir
6.9. vykdo Centro struktūrinių padalinių asignavimų stebėseną;
6.10. rengia teisės aktų projektus metinio veiklos plano klausimais;
6.11. rengia organizacinius, informacinius ir kitus Departamento veiklos dokumentų projektus, juos sistemina;
6.12. rengia siunčiamųjų raštų aptarnaujamiems viešojo sektoriaus subjektams ir vidinių Centro teisės aktų, reglamentuojančių Departamento veiklą, projektus;
6.13. Grupės vadovo pavedimu renka, analizuoja ir vertina informaciją Departamento veiklos klausimais;
6.14. jei reikia, organizuoja Departamento direktoriaus ir Departamento grupių vadovų darbo susitikimus.
6.15. Siekiant užtikrinti, kad tinkamai būtų atliekamos priskirtos funkcijos, be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.15.1. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
6.15.2. Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų;
6.15.3. teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
6.15.4. dalyvauja Grupės, Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
6.15.5. bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.15.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus.


Susipažinau
_____________________
(Parašas)
_______________________________
(Vardas ir pavardė)
________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Telefonas: +370 673 52103
El. paštas: info@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.