Veiklos organizavimo skyrius Vyresnysis specialistas (pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas-5,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42304
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Pareigos: Veiklos organizavimo skyrius Vyresnysis specialistas (pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas-5,6) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-24

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto paskirtis yra rengti ir įforminti dokumentus, priimant į darbą pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvarkant su tarnybos bei darbine veikla susijusius dokumentus, organizuoti pareigūnų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimus, tvarkyti duomenis informacinėse sistemose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – personalo, dokumentų administravimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. žinoti valstybės tarnybą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, darbo santykius, viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. planuoti, organizuoti savo veiklą, spręsti šiai pareigybei priklausančias problemas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, taisykles;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, susijusius su personalo komandiruotėmis, užtikrindamas tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
5.2. skyriaus vedėjui pavedus, rengia kitus teisės aktų projektus personalo veiklos klausimais (skatinimai, nuobaudos, konkursų, atrankų paskelbimai ir kt.);
5.3. skyriaus vedėjui pavedus, rengia dokumentų (pažymos, pranešimai, teikimai ir kt.) projektus, savo kompetencijos ribose;
5.4. skyriaus vedėjui pavedus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo piliečių ir darbuotojų pareiškimų (prašymų), skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, rengia atsakymų projektus, užtikrindamas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose, reikalavimų vykdymą;
5.5. esant raštiškam nurodymui supažindina įstaigos darbuotojus su teisės aktais (įsakymai ir kt.), siekiant užtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą ir kontrolę;
5.6. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų, pareigūnų, darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą, rengia ir įteikia vertinamiesiems įspėjamuosius raštus, rengia dokumentaciją vertinimo komisijoms, užtikrindamas tarnybinės veiklos vertinimą reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
5.7. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant įstaigos renginius;
5.8. organizuoja konkursus, atrankas laisvoms karjeros valstybės tarnautojų, pareigūnų, darbuotojų pareigybėms įstaigoje užimti teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas užtikrinti tinkamos kvalifikacijos asmenų priėmimą į valstybės tarnautojų, pareigūnų pareigas;
5.9. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;
5.10. tikrina pretendentų pateiktų dokumentų atitikimą pareigybei keliamiems specialiesiems reikalavimams ir pažymi apie tai pretendento anketoje;
5.11. organizuoja asmenų, siekiančių eiti pareigas įstaigoje, patikimumo ir nepriekaištingos reputacijos patikrinimą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų vykdymą;
5.12. įtraukia į apskaitą tarnybinius pažymėjimus atsiimtus iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, juos išduoda, keičia ir negaliojančius paima iš pareigūnų ir grąžina juos į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
5.13. tvarko Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos KADIS-I Personalo valdymo duomenų bazėje kaupiamus duomenis apie Alytaus pataisos namų pareigūnus, valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.14. supažindina naujai priimamą įstaigoje dirbti personalą su teisės aktų, reglamentuojančių įkalinimo įstaigų personalo santykius su nuteistaisiais, reikalavimais, paima raštiškus pasižadėjimus, siekdamas užtikrinti teisėtus tarnybinius santykius tarp nuteistųjų ir personalo;
5.15. nagrinėja įstaigos tarnybų vadovų pateiktus pataisos pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui;
5.16. nesant skyriaus specialisto (personalui) (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo skyriaus specialisto (personalui) funkcijas;
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;
5.19. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus visais darbo klausimais.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.
_______________________
Susipažinau
____________________________
(parašas)
____________________________
(vardas ir pavardė)
____________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 15
El. paštas: Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, lina.tribandyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.