Veiklos organizavimo skyrius Vyresnysis specialistas (teisininkas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43270
Skelbimo data: 2019-12-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Veiklos organizavimo skyrius Vyresnysis specialistas (teisininkas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-277


VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO (TEISININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas (teisininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) paskirtis yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, vykdyti jų kontrolę bei teisinio pobūdžio veiklą Alytaus pataisos namuose, rengti teisinio pobūdžio dokumentus, atstovauti pataisos namų interesams santykiuose su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis įstaigomis, įmonėmis, bendrijomis ir organizacijomis.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – teisės srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.4. gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) kompetencijai priklausančius įstaigos veiklos klausimus;
5.2. dalyvauja teisinio pobūdžio dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, projektų rengime, siekiant užtikrinti jų teisėtumą;
5.3. atlieka norminių dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, projektų ekspertizę, užtikrinant galiojančių teisės aktų normų įgyvendinimą, atitikimą joms;
5.4. atstovauja įstaigą ir gina jos interesus visose valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose, įmonėse, bendrijose, organizacijose visų instancijų teismuose, prokuratūrose, policijoje;
5.5. teikia pataisos namų civilinius ieškinius teismui fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl pataisos namams pareikštų ieškinių, siekdamas ginti teisėtus pataisos namų interesus;
5.6. dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;
5.7. kontroliuoja kaip įstaigoje vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai, informuoja pataisos namų vadovybę bei darbuotojus apie naujai priimtus įstatymus ir poįstatyminius aktus, padarytus juose pakeitimus bei papildymus, siekiant užtikrinti efektyvų ir tinkamą jų taikymą;
5.8. teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui teisinio darbo organizavimo klausimais, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
5.9. susipažįsta su dokumentais, gautais iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, reglamentuojančiais vyresniojo specialisto (teisininko) darbą, siekiant užtikrinti efektyvų jų vykdymą;
5.10. pataisos namų direktoriui sutikus, pasitelkia padalinių darbuotojus teisinio pobūdžio dokumentų projektams rengti, užtikrinant jų teisėtumą bei atitikimą dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;
5.11. grąžina pataisyti, pateiktus vizuoti, nekokybiškai parengtus įsakymų, sutarčių, instrukcijų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektus, nurodant jų trūkumus bei informuojant apie tai įstaigos direktorių, užtikrinant rengiamų norminių aktų teisėtumą;
5.12. surašo pažymas, pranešimus ar informuoja žodžiu įstaigos direktorių apie įstatymų pažeidimus įstaigoje;
5.13. formina nuteistųjų įgaliojimus, juos registruoja, užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
5.14. tvirtina pataisos namuose rengiamų dokumentų kopijas, dokumentų nuorašus bei išrašus;
5.15. dalyvauja rengiant ir vizuoja pataisos namų su kitomis įstaigomis, organizacijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis sudaromas sutartis, siekiant užtikrinti jų teisėtumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams;
5.16. pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir rengia atsakymų į juos projektus;
5.17. tvarko su Veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) pareigybės aprašyme numatytų funkcijų įgyvendinimu susijusias nomenklatūrines bylas, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą.
5.18. rengia dokumentus dėl įstaigai padarytos žalos išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka.
5.19. nesant kito skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo jo funkcijas;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas (teisininkas) yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.