Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45174
Skelbimo data: 2020-09-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2020 m. rugpjūčio 11 d.
Fondo valdybos direktoriaus įsakymas Nr. V-390
 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VEIKLOS PLANAVIMO IR POKYČIŲ VALDYMO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) metinio veiklos plano rengimas ir jo įgyvendinimo stebėsena, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau - teritoriniai skyriai) metinių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo kontrolė; Veiklos kokybės, pokyčių valdymas, kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS) įgyvendinimas Fondo valdyboje ir teritoriniuose skyriuose (toliau - Fondo administravimo įstaigos); Veiklos procesų ir procedūrų rengimo, jų tarpusavio vientisumo, nuoseklumo ir sąryšio užtikrinimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
11. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Užtikrina KVS atitikimą LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimams, dalyvauja sertifikuojant KVS ir atliekant jos priežiūros auditus.
14. Administruoja ir atnaujina Fondo administravimo įstaigų veiklos procesų modelį, prižiūri KVS duomenų tvarkingumą, prireikus, koreguoja bendro pobūdžio informaciją, teikia pasiūlymus dėl KVS tobulinimo Skyriaus vedėjui.
15. Tvarko Fondo administravimo įstaigų veiklos procesų schemas, organizuoja detalių veiklos procesų ir procedūrų aprašymų rengimą ir užtikrina jų tarpusavio vientisumą, nuoseklumą ir sąryšį.
16. Vertina projektų vykdymo ir naujovių diegimo galimybes, vadovauja paskirtiems projektams, administruoja projektus Projektų valdymo sistemoje.
17. Dalyvauja įgyvendinant struktūrinio padalinio veiklos planavimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
19.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – socialinio draudimo srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:
19.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.10. darbo patirties sritis – kokybės sistemos valdymo patirtis ;
19.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:
19.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.13. darbo patirties sritis – veiklos planavimo srities patirtis;
19.14. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 4 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
20.4. organizuotumas - 4 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. veiklos planavimas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius, el. p. info@sodra.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: 8 5 2196828
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.