Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 8,2)

Skelbimo nr.: 8479
Skelbimo data: 2019-06-21
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 8,2)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-676

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politikos formavimu ir jos įgyvendinimo organizavimu, koordinavimu ir kontrole, atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – geresnio reglamentavimo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, susijusiais su geresniu reglamentavimu, taip pat su dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
4.5. būti susipažinęs su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
4.6. būti susipažinęs su ES geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir principais, Lietuvos Respublikos geresnio reglamentavimo politikos tikslais ir uždaviniais, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
metodikos patvirtinimo“, Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
4.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių;
5.2. koordinuoja nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo priemonių įgyvendinimą;
5.3. bendradarbiaudamas su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimą;
5.4. nagrinėja ir (ar) rengia pasiūlymus nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo srityje;
5.5. analizuoja strateginius ES geresnio reglamentavimo politikos dokumentus bei iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja jiems įgyvendinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;
5.6. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo procedūras;
5.7. dalyvauja organizuojant Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos veiklą;
5.8. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms vertinimo rezultatų kokybę;
5.9. analizuoja strateginius ES geresnio reglamentavimo politikos dokumentus bei iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja jiems įgyvendinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;
5.10. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie ES ir Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvas skleisti;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
5.12. rengia geresnio reglamentavimo srities informaciją Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
5.13. organizuoja bendradarbiavimą su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
5.14. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 6809, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 870664824
El. paštas: ausra.kemezaite@eimin.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-01
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.