Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas - 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41895
Skelbimo data: 2019-07-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas - 10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-676

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga funkcijoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) kompetencijai priskirtose srityse valstybės pagalbos klausimų koordinavimu ir konkurencijos politikos formavimu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės pagalbos klausimų koordinavimo ir konkurencijos politikos formavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, verslo ir vadybos ar teisės studijų krypties;
4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį valstybės pagalbos teikimo reglamentavimo, konkurencijos teisės, konkurencijos politikos formavimo srityse;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, konkurencijos teisės taisykles, su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus;
4.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. nesant Skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;
5.2. teikia pastabas bei pasiūlymus valstybės pagalbos klausimais rengiant Ūkio ministerijos administruojamų ES fondų investicijomis remiamų projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus;
5.3. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus valstybės pagalbos ir konkurencijos klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
5.4. inicijuoja ir įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie konkurencijos politikos iniciatyvas skleisti;
5.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kitomis suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis valstybės pagalbos koordinavimo Ūkio ministerijoje klausimais ir konkurencijos politikos formavimo, klausimais;
5.6. atstovauja Ūkio ministerijai valstybės pagalbos klausimais, dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su konkurencijos politikos formavimu, veikloje;
5.7. konsultuoja Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės pagalbos klausimais;
5.8. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
5.9. koordinuoja Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos klausimų sprendimą;
5.10. Ūkio ministerijos kompetencijos ribose koordinuoja informacijos dėl valstybės pagalbos teikimą Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai;
5.11. užtikrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų valstybės pagalbos schemų vertinimą dėl atitikimo ES teisės aktams;
5.12. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais valstybės pagalbos klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos ar įstaigos;
5.13. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose konkurencijos politikos klausimais;
5.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.15. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad, būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.