Verslo aplinkos departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42249
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymu Nr. 4-458

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
VERSLO PRIEŽIŪROS POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Verslo priežiūros politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas ūkio subjektų priežiūros naštos mažinimo bei priežiūros veiklos efektyvumo optimizavimo ir verslo sąlygų gerinimo tikslams ir uždaviniams pasiekti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse – verslo priežiūros ir konkurencingumo didinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) teisės krypties;
4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo ekonominio, arba teisinio, arba analitinio darbo patirties;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau –ministerija) veiklą, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcionavimo principus, šių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarkos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sąranga ir struktūra;
4.5. būti susipažinęs su pagrindiniais projektų valdymo procesais;
4.6. išmanyti ūkio subjektų priežiūros politikos ir konkurencingumo didinimo, kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
4.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka atskirų verslo priežiūros sektorių analitinį vertinimą, siekiant pateikti rekomendacijas dėl priežiūros naštos ūkio subjektams mažinimo ir palankesnės aplinkos verslui ir investicijoms kūrimo;
5.2. analizuoja, kaip ir kokias priežiūros priemones taiko priežiūros institucijos ir rengia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
5.3. teikia metodinę pagalbą ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms konsultavimo ir priežiūros institucijų veiklos skaidrumo didinimo klausimais bei vykdo gerosios nacionalinės ir tarptautinės ūkio subjektų veiklos priežiūros įgyvendinimo praktikos sklaidą Lietuvoje;
5.4. organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir (ar) funkcijų optimizavimo ir tobulinimo procesą;
5.5. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų, susijusių su ūkio subjektų veiklos priežiūra, reikalavimų ūkio subjektams taikymu ir verslo sąlygų gerinimu projektus;
5.6. rengia išvadas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros veiksmų atlikimo ir jų atitikties teisės aktams;
5.7. parengia metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas dėl ūkio subjektų konsultavimo ir priežiūros institucijų veiklos skaidrumo didinimo;
5.8. organizuoja ir (ar) koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko pateiktų rekomendacijų, susijusių su verslo priežiūra, įgyvendinimą;
5.9. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių patirtį ūkio subjektų veiklos priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
5.10. rengia arba dalyvauja rengiant ir teikia informaciją ministerijos atstovui spaudai bei ministerijos administracijos padaliniams ūkio subjektų veiklos priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo klausimais;
5.11. dalyvauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau – ministras) tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.12. organizuoja konferencijas, seminarus, forumus ir kitus renginius įgyvendinant Skyriui nustatytus tikslus ir juose dalyvauja;
5.13. rengia medžiagą ministro ir viceministrų susitikimams su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių atstovais;
5.14. organizuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
5.15. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir dalyvauja jų veikloje;
5.16. bendradarbiauja su priežiūros institucijomis, ūkio subjektus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams ir verslo sąlygas Lietuvoje;
5.17. vykdo kitus ministro, viceministrų, kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.