Verslo politikos skyriaus Patarėjas - 10,0 (karjeros valstybės tarnautojas)`

Skelbimo nr.: 41891
Skelbimo data: 2019-07-02
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo politikos skyriaus Patarėjas - 10,0 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. gegužės 13 d. Nr. 4-308

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
VERSLO POLITIKOS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Verslo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga patarti Skyriaus vedėjui, formuojant valstybės vidaus politiką, smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros politiką, parengti strateginius ir programinius dokumentus bei teikti pasiūlymus dėl SVV plėtros, organizuoti Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos darbą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantys valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse – vidaus prekybos, įskaitant nuotolinę prekybą, ir SVV plėtros politikos formavimo.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, verslo ir vadybos, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) veiklą, SVV politiką, nuotolinę prekybą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, taip pat būti susipažinus su dokumentų tvarkymo, apskaitos taisyklėmis ir rengimo taisyklėmis;
4.3. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
4.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo aplinkos ir (ar) verslo sąlygų gerinimo srityje;
4.5. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia verslumo skatinimo priemones ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus vidaus prekybos reguliavimo klausimais, siekdamas juos suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir sudaryti palankią prekybos verslo aplinką;
5.3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus SVV srityje, atlieka teisės aktų SVV analizę ir parengia išvadas pateiktiems derinti teisės aktų projektams;
5.4. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų planavimo ir administravimo, priemonių įgyvendinimo plano ir jo pakeitimų, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų. Teikia informaciją atsakingiems Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padaliniams apie SVV politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos fondų planavimu ir administravimu, dalyvauja verslo srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
5.5. rengia Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginius ir programinius dokumentus verslumo skatinimo ir SVV plėtros srityje ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.6. siekiant padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kokybiškai ir visapusiškai įvertinti sprendimų projektų galimą poveikį, teikia konsultacijas suinteresuotiems asmenims dėl galimo prioritetinių teisėkūros iniciatyvų ir kitų sprendimų projektų poveikio SVV;
5.7. techniškai bei ūkiškai aptarnauja Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos (toliau – SVV taryba) veiklą, koordinuoja SVV tarybos iškeltus politikos formavimo klausimus ;
5.8. dalyvauja formuojant viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ politiką, siekiant, kad būtų tinkamai įgyvendinti viešosios įstaigos tikslai ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant dalininko (savininko) teises ir pareigas;
5.9. rengia pasiūlymus dėl nuotolinės prekybos reglamentavimo, siekdamas derinti šiai prekybai taikomus reikalavimus su Europos Sąjungos teise ir sudaryti palankias sąlygas šio verslo plėtrai;
5.10. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktų projektus nuotolinės prekybos ir SVV reglamentavimo klausimais, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl jų;
5.11. nagrinėja kitų ministerijų ir valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su SVV, vidaus prekyba, įskaitant nuotoline prekyba, ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.12. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, spendžiant SVV subjektų problemas;
5.13. nagrinėja, įvertina ir parengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus, dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, darbo grupėse, inicijuoja projektus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir prižiūri jų eigą, rengia informacinę medžiagą, kad būtų suteikta ir (ar) gauta informacija pagal kompetenciją;
5.14. ekonomikos ir inovacijų ministro, ekonomikos ir inovacijų viceministrų, ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ar Skyriui;
5.15. dalyvauja ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų komisijų, darbo grupių darbe;
5.16. vykdo kitus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719390
El. paštas: Rasa Krikščiūnienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec., rasa.kriksciuniene@vsat.vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.