Verslo politikos skyriaus Vyriausiasis specialistas - 8,2 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41892
Skelbimo data: 2019-07-02
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo politikos skyriaus Vyriausiasis specialistas - 8,2 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-676VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
VERSLO POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Verslo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti socialinio verslo skatinimo, verslumo skatinimo ir smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros teisės aktus, strategijas ir programas, jų įgyvendinimo priemones, taip pat užtikrinant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos SVV politikos suderinamumą, ryšius su ES, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis SVV politikos klausimais bei Skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos priemonių reguliavimo politikos formavimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas vykdantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse – socialinio verslo plėtros skatinimo, verslumo skatinimo, SVV plėtros ir mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos priemonių reguliavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, vykdantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, verslo ir vadybos, politikos mokslų, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties ;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą;
4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties pagal išsilavinimą;
4.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point;
4.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V. ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas vykdantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. parengia ir tobulina SVV politikos strategines kryptis bei jų įgyvendinimo priemones, įgyvendinant Lietuvos ir ES strateginius dokumentus verslumo skatinimo (tikslinės grupės – jaunimo), socialinio verslo skatinimo ir SVV plėtros srityje, rengia teisės aktų projektus;
5.2. teikia pasiūlymus dėl ES fondų lėšų planavimo ir administravimo, priemonių įgyvendinimo plano ir jo pakeitimų, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie SVV politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su ES fondų planavimu ir administravimu, vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, sudaro ir tvirtina valstybės projektų sąrašus, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
5.3. analizuoja ES teisės aktus ir jų projektus, susijusius su socialinio verslo, verslumo skatinimu ir SVV plėtra, rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šių klausimų ir prireikus derina jas su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis;
5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų projektus mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos klausimais, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas;
5.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją ir pildo klausimynus, susijusius su 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) įgyvendinimu;
5.6. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis verslo srityje sutartis bei kitus su tuo susijusius dokumentus;
5.7. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, sprendžiant SVV subjektų problemas;
5.8. nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus, organizuoja projektus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, darbo grupes SVV politikos klausimais ir juose dalyvauja, rengia informacinę medžiagą;
5.9. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų komisijų, darbo grupių darbe;
5.10. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS VYKDANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas vykdantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719390
El. paštas: Rasa Krikščiūnienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec., rasa.kriksciuniene@vsat.vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.