Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 59126
Skelbimo data: 2019-06-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-34
(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. P1-194
redakcija)

VERTINIMO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti iki 2 metų profesinio darbo patirties teisės srityje;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vertina turto arba verslo vertinimo ataskaitų (toliau – vertinimo ataskaita) atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;
4.2. rengia ir teikia išvadų dėl vertinimo ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams projektus;
4.3. kaupia duomenis apie ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnio nagrinėjimo rezultatus;
4.4. rengia ir Skyriaus vedėjui teikia kontrolinių klausimynų, skirtų turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojas) ir turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonė) veiklos patikrinimams atlikti, projektus;
4.5. atlieka planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimus;
4.6. vertina pareiškėjų skundų dėl vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos pagrįstumą;
4.7. kreipiasi į pareiškėjus ir vertintojus ir vertinimo įmones dėl papildomų paaiškinimų ir dokumentų, susijusių skundu, pateikimo;
4.8. teikia pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus;
4.9. teikia siūlymus dėl kreipimosi į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą (toliau – Garbės teismas);
4.10. rengia ir teikia Garbės teismui teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas ir išvadas dėl vertintojų veiksmų;
4.11. vykdo Garbės teismo nurodymus, susijusius su nagrinėjama drausmine byla;
4.12. tvarko vertintojų drausmės bylas ir jas archyvuoja;
4.13. teikia konsultacijas dėl teisės aktų taikymo Skyriaus kompetencijos klausimais;
4.14. prisideda prie rengimo, rengia pasiūlymus dėl vertinimo teisinio reglamentavimo tobulinimo ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
4.15. analizuoja Tarptautinių vertinimo standartų ir Europos vertinimo standartų nuostatas;
4.16. bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis (TEGoVA, IVSC ir kt.) ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais;
4.17. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.


Susipažinau:

____________________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(data)

_____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Telefonas: (8-5) 235 6284
El. paštas: viktoras.zavarzinas@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.