Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas- valstybinis veterinarijosinspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43788
Skelbimo data: 2020-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas- valstybinis veterinarijosinspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. vasario 11 d.

įsakymu Nr. B1-105

VETERINARINIŲ VAISTŲ IR PAŠARŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO – VALSTYBINIO VETERINARIJOS INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (7)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas – valstybinis veterinarijos inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo – valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinių vaistų vertinimą, registraciją ir kontrolę, įgyvendinimą ir koordinuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą šiose valstybinės veterinarinės kontrolės srityse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties funkcijas –veterinarinių vaistų vertinimo, registravimo ir kontrolės.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinių vaistų vertinimo, registravimo ir kontrolės reikalavimus;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

4.4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant teisės aktus ir Skyriaus veiklos dokumentus;

4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vykdo veterinarinių vaistų kokybės, saugumo ir efektyvumo vertinimą bei teikia rekomendacijas dėl veterinarinių vaistų registravimo, registracijos atnaujinimo ir sąrankų duomenų keitimų;

5.2. analizuoja informaciją apie veterinarinių vaistų neigiamą poveikį ir / ar neefektyvų veikimą;

5.3. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei veterinarinių vaistų registravimo, tvarkymo ir kontrolės klausimais;

5.4. rengia veterinarinių vaistų registracijos liudijimų projektus, atnaujina informaciją Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų registre;

5.5. atskiru Tarnybos direktoriaus pavedimu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi veterinarinę farmaciją ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

5.6. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos vaistų agentūroje ir kitose ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose bei rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą;

5.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su veterinarinių vaistų vertinimu, registravimu, kontrole ir tvarkymu bei derina jas su suinteresuotomis institucijomis, analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą susijusią informaciją;

5.8. pagal kompetenciją archyvuoja veterinarinių vaistų sąrankas;

5.9. pagal kompetenciją atlieka veterinarinių vaistų saugumo periodinių ataskaitų (PVVSA) vertinimą;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, pranešimus, rengia atsakymų projektus;

5.11. organizuoja, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su veterinarinių vaistų registravimu ir kontrole;

5.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vedėjas) dėl naujai priimtų Skyriaus darbuotojų mokymų, siekiant užtikrinti Skyriaus darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, apmoko naujai priimtus darbuotojus;

5.13. teikia siūlymus rengiant teisės aktų, susijusių su veterinariniais vaistais, projektus;

5.14. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;

5.15. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;

5.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.