Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44430
Skelbimo data: 2020-05-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d.

įsakymu Nr. B1-381

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. B1-283 redakcija)

VETERINARINIŲ VAISTŲ IR PAŠARŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-VALSTYBINIO VETERINARIJOS INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (8)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti veterinarinių vaistų ir jų liekanų gyvūnuose ir jų produktuose kontrolę ir formuoti bei įgyvendinti veterinarinių vaistų ir jų liekanų kontrolės politiką Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – Tarnyba).

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – veterinarinių vaistų ir jų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėseną ir kontrolę, formuoja ir įgyvendina Veterinarinių vaistų ir jų liekanų politiką Tarnyboje, pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais veterinarijos srityje, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Tarnybos vidaus tvarką ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinių vaistų ir jų liekanų kontrolę;

4.3. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja veterinarinių vaistų liekanų stebėsenos ir kontrolės vykdymą, renka ir analizuoja informaciją apie Tarnybos teritorinių padalinių vykdomą liekanų stebėseną ir veterinarinių vaistų kontrolę;

5.2. rengia veterinarinių vaistų liekanų stebėsenos planus ir juos derina su nacionaline kontroline laboratorija bei kitais Tarnybos skyriais ir teritoriniais padaliniais;

5.3. teikia Europos Komisijai veterinarinių vaistų liekanų stebėsenos kasmetinius planus;

5.4. rengia įsakymų, programų, instrukcijų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus dėl veterinarinių vaistų ir jų liekanų kontrolės;

5.5. atskiru Tarnybos direktoriaus pavedimu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi veterinarinių vaistų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo teisės aktų reikalavimų;

5.6. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę informaciją Tarnybos teritoriniams padaliniams ir visuomenei, rengia apžvalgas apie Europos Sąjungos veterinarinių vaistų liekanų politiką bei naujausius įvykius veterinarinių vaistų ir jų liekanų kontrolės srityse;

5.7. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijų, kitų įstaigų bei institucijų paruoštų įstatymų, įsakymų ir kitų dokumentų projektų;

5.8. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose bei rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą;

5.9. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas bei derina jas su suinteresuotomis institucijomis ir teikia siūlymus dėl šių pozicijų rengimo;

5.10. organizuoja, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su veterinariniais vaistais ir jų liekanomis gyvūnuose ir jų produktuose;

5.11. pagal kompetencija pildo pateiktus kitų valstybių klausimynus dėl veterinarinių vaistų liekanų stebėsenos ir kontrolės;

5.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vedėjas) dėl naujai priimtų Skyriaus specialistų mokymų, siekiant užtikrinti Skyriaus specialistų tinkamą kvalifikaciją, apmoko naujai priimtus specialistus;

5.13. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant;

5.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

Susipažinau

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą: Darbo vieta: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriuje (Kaune). Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.