Vidaus audito skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 79176
Skelbimo data: 2022-05-03
Skelbimas galioja iki: 2022-05-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vidaus audito skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,411.80
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: https://policija.lrv.lt/

Atlyginimo koeficientas priklauso nuo profesinio darbo patirties: 7,8 - jeigu patirties iki 5 m., 8,0 - jeigu patirties daugiau kaip 5 m., bet mažiau kaip 10 m., 8,5 - jeigu patirties virš 10 m.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2020m. vasario4d. įsakymu Nr. 5-V-103

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2022m. balandžio 28d. įsakymoNr. 5-V-446 redakcija)

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(FUNKCIJOS KODAS 33147)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Vidaus audito skyriaus (toliau − Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjįuniversitetinįteisės krypties išsilavinimąsu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjįkoleginįišsilavinimąsu profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vidaus audito srities darbo patirtį;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arbaLibreOffice programiniu paketu;

3.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;

3.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, įstaigų ir organizacijų ūkinę, finansinę veiklą, valstybės biudžeto sudarymą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, valstybės turto naudojimą, policijos veiklą;

3.7. išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas, tarptautinių vidaus audito standartų ir kitų vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas;

3.8. išmanyti vidaus audito procesą, gebėti išdėstyti vidaus audito tikslus, pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas, taikyti vidaus audito procedūras, nustatyti ir įvertinti galimą audituojamos srities riziką, vidaus kontrolės sistemą, mokėti kaupti, apibendrinti ir valdyti vidaus audito informaciją, rengti vidaus dokumentus vidaus audito, vidaus kontrolės klausimais, rengti vidaus audito darbo dokumentus, vertinti vidaus audito personalo poreikį;

3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti Skyriaus veiklą;

4.2. konsultuoja Skyriaus darbuotojus vidaus audito atlikimo, vidaus kontrolės vertinimo, vidaus audito rizikos nustatymo, vidaus audito personalo poreikio vertinimo ir kitais vidaus audito srities klausimais, pataria Policijos departamento darbuotojams vidaus kontrolės sukūrimo ir tobulinimo, rizikos valdymo ir kitais veiklos tobulinimo klausimais;

4.3. siekdamas Policijos departamento ir jam pavaldžių policijos įstaigų veiklos gerinimo, tikrina ir vertina:

4.3.1. vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų funkcionavimą Policijos departamente ir jam pavaldžiose policijos įstaigose;

4.3.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams, uždaviniams ir Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

4.3.3. strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vykdymą;

4.3.4. projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų fondų lėšų, įgyvendinimą bei lėšų panaudojimo tikslingumą ir teisėtumą;

4.3.5. materialinių ir finansinių išteklių naudojimą, turto apskaitos ir apsaugos vykdymą;

4.3.6. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą ir pateikimą laiku;

4.3.7. bendrosios informacinių sistemų kontrolės priemones ir taikomosios informacinių sistemų kontrolės priemones, atlieka jų testavimą pagal parengtus šių kontrolės priemonių tikrinimo klausimynus, informacinių sistemų valdymą ir naudojimą pagal pasirinktus vertinimo kriterijus;

4.3.8. organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą;

4.3.9. viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą ir pagrįstumą;

4.4. atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Policijos departamento Imuniteto valdybos kriminalinei žvalgybai skirtų lėšų naudojimo vidaus auditą;

4.5. analizuoja Policijos departamento ir jam pavaldžių policijos įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, teikia siūlymus imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

4.6. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą Policijos departamente ir jam pavaldžiose policijos įstaigose;

4.7. renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus;

4.8. planuoja vidaus audito procesą:

4.8.1. atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis;

4.8.2. rengia vidaus audito programos projektą ir teikia jį Skyriaus vedėjui tvirtinti;

4.9.rengia vidaus audito ataskaitos projektą, jį ir kitus su vidaus audito rezultatais susijusius dokumentus irinformaciją teikia Skyriaus vedėjui;

4.10. Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja parengto vidaus audito ataskaitos projekto aptarimą su audituojamo subjekto vadovu;

4.11. vykdo vidaus audito pažangos stebėseną (veiklą po atlikto audito);

4.12. pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus sistemina, tvarko vidaus audito darbo dokumentų apskaitą;

4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Skyriaus ilgalaikius, metinius veiklos planus ir metines veiklos ataskaitas;

4.14. siekdamas vidaus audito darbo efektyvumo:

4.14.1. Skyriaus vedėjui pavedus, vadovauja sudarytai vidaus audito grupei, vykdo jos darbo priežiūrą ir už vidaus audito grupės veiklą atsiskaito Skyriaus vedėjui;

4.14.2. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus audito metodikos, taikomų vidaus audito darbo metodų (testų, metodikų, klausimynų) tobulinimo, dėl Skyriaus ilgalaikio ir metinio veiklos planų bei veiklos ataskaitų sudarymo;

4.14.3. pagal šios pareigybės kompetenciją bendradarbiauja su Policijos departamento struktūriniais padaliniais ir jam pavaldžiomis policijos įstaigomis;

4.14.4. dalyvauja kuriant ir diegiant vidaus audito kompiuterizavimo programas;

4.14.5. tobulina kvalifikaciją ir dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose;

4.14.6. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų funkcionavimo Policijos departamente ir jam pavaldžiose policijos įstaigose tobulinimo;

4.15. Skyriaus vedėjui pavedus, stebėtojo teisėmis dalyvauja Policijos departamento rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupėse;

4.16. pagal šios pareigybės kompetenciją rengia teisės aktų projektus, siunčiamųjų dokumentų projektus, vidaus dokumentus ir kitą informaciją;

4.17. Skyriaus vedėjui pavedus, analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių vidaus audito praktiką;

4.18. Skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja Policijos departamentui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

4.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Policijos departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Policijos departamento veiklos tikslai.

_______________________

Susipažinau

_____________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(parašas)

_____________________

(data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.